Ktl-icon-tai-lieu

Phân Quyền trong SQL sever

Được đăng lên bởi Tuấn Trần
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN QUYỀN TRONG
SQL SERVER

Phan Hiền

1

GIỚI THIỆU
Sự phân chia khả năng quản trị và sử dụng
hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
 Hình thành theo cơ cấu


 Người

đăng nhập (login)
 Người dùng (user)
 Quyền hạn (permission)
 Nhóm quyền (role)


Người đăng nhập được thể hiện là mỗi một
người dùng với một số quyền hạn ứng với
một dữ liệu.

2

GIỚI THIỆU
Login

SQL Service

User & Permission & Role

Database

Log in
1

3

2

4

R1
SQL Server

R2

P
3

ĐĂNG NHẬP (LOGIN)


Tạo người đăng nhập
exec
sp_addlogin
‘tên_login’ , ‘mật_khẩu’ [, ‘dữ_liệu’]

create login tên_login
with
password = ‘mật_khẩu’
[, default_database = dữ_liệu ]
4

ĐĂNG NHẬP (LOGIN)


Xóa người đăng nhập
exec
sp_droplogin

‘tên_login’

drop login tên_login
 Thay đổi người đăng nhập
alter login { [enable | disable]
| with { password = ‘…’
| default_database = … }
}
5

NGƯỜI DÙNG (USER)
Tạo người dùng cho từng dữ liệu
exec
sp_adduser ‘tên_login’ , ’tên_user’
[ , ‘tên_role’ ]
create user tên_user for tên_login
 Xóa người dùng
exec
sp_dropuser ‘tên_user’


drop user

tên_user
6

NHÓM QUYỀN (ROLE)


Tạo nhóm quyền
exec
sp_addrole ‘tên_role’

create role tên_user
 Xóa nhóm quyền
exec
sp_droprole
drop role

‘tên_role’

tên_role
7

NGƯỜI DÙNG & NHÓM QUYỀN




Gắn người dùng với nhóm quyền
exec sp_addrolemember
‘tên_role’ , ‘tên_user’

Xóa nhóm quyền
exec sp_droprolemember
‘tên_role’ , ‘tên_user’
8

QUYỀN HẠN (PERMISSION)


Tạo quyền hạn
Grant {ALL | permission}
on table[ (column [,…n])]
to { user | role [,… n] }
[with grant option]
with grant option : được phép gán lại quyền
mà mình có cho người khác.
9

QUYỀN HẠN (PERMISSION)


Xóa quyền hạn
Revoke [grant option for] {ALL | permission}
on table[ (column [,…n])]
to { user | role [,… n] }
[cascade]
grant option for : bỏ tính năng cấp lại quyền
cho người khác (quyền vẫn được giử lại).
cascade: bỏ tất cả các quyền (ở các kế thừa)
10

VÍ DỤ


Đăng nhập ‘sa’
Exec sp_addlogin ‘u1’, ‘123’
Exec sp_addlogin ‘u2’, ‘123’
Exec sp_adduser ‘u1’, ‘u1’
Exec sp_adduser ‘u2’, ‘u2’
Grant select on sinhvien to u1 with grant option
 u1

có quyền dùng 2 lệnh
- Select * from sinhvien
- Grant select on sinhvien to u2 [with grant option]
11

VÍ DỤ


Đăng nhập với ‘u1’
Grant select on sinhvien to u2 with grant option
 Vậy u2 có quyền select và grant.



Đăng nhập với ‘sa’
Revoke select on sinhvien to u1 cascade
 Xóa hết quyền select và grant ở u1 và cả u2
Revoke grant option for
select on sinhvien to u1 cascade
 Xóa quyền grant ở u1
và q...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Quyền trong SQL sever - Người đăng: Tuấn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân Quyền trong SQL sever 9 10 193