Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích cú pháp

Được đăng lên bởi Văn Bình
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giảng viên:
Hoàng Anh Việt
hoanganhviet@gmail.com

Nội dung
2

1. 
2. 
3. 

Bài toán phân tích cú pháp Tiếng Việt
Mô hình khử nhập nhằng PCFG
Kết quả kiểm thử

11/1/13

3

1. 

Bài toán phân tích cú pháp Tiếng Việt

11/1/13

1.1Bài toán phân tích cú pháp (1)
4

¨ 

Định nghĩa
¤ 

Phân tích cú pháp là nhằm phân tích một câu thành những thành
phần văn phạm có liên quan với nhau và được thể hiện thành cây
cú pháp

11/1/13

Bài toán phân tích cú pháp (2)
5

¨ 

¨ 

Phân tích cú pháp đóng vai trò rất quan trọng trong
các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Phân tích cú pháp là một quá trình phức tạp:
- 

Số lượng mẫu dùng để phân tích phải rất lớn.

- 

Luật văn phạm phải đầy đủ

- 

Không thể bao trùm hết ngôn ngữ tự nhiên.
Thời gian phân tích lớn.

- 
- 

Không tương đương 1-1 giữa câu phát ngôn và cây phân tích
cú pháp.
11/1/13

1.2. Quy

trình phân tích cú pháp cơ bản

6

Văn phạm xây
dựng bằng tay,
phạm vi thông tin
nhỏ, mất nhiều
thời gian và công
sức.

Parse

Kết quả: có thể có
nhiều cây phân
tích

Cau cần phan tích
11/1/13

1.3. văn

phạm

7

¨ 

Văn phạm là gì ?
¤  Là

một tập các qui tắc về cấu tạo từ và các qui tắc về
cách liên kết các từ lại thành một câu

¨ 

Định nghĩa
Văn phạm G được định nghĩa như là một bộ bốn
G=(N,T,S,R)
¤  N : tập các kí hiệu không kết thúc, còn được gọi là biến
¤  T : tập các kí hiệu kết thúc. Ở đây chính là các từ.
¤  S Є V : được gọi là kí hiệu (biến) khởi đầu
¤  R : tập hữu hạn các luật sinh.	  
¤ 

11/1/13

Ví dụ văn phạm phi ngữ cảnh
8

Tập kết thúc
T = { Tôi, xe, nhìn, chiếc, với, ống nhòm }
Tập không kết thúc N = { S, NP, VP, PP, N, V, P }
Luật
R = { SàNP VP, NPàTôi, NPà N N, Nàchiếc,
NPàNP PP, Nà xe, Nàống nhòm, VPàV NP,
VPàVP PP, PPà P NP, V à nhìn, Pàvới

T1

T2

NP
V

S
VP

VP

NP P
N N

Tôi nhìn chiếc

PP
W1
NP
N
N

xe với chiếc ống nhòm

NP

S
V

VP

NP
N
N P
Tôi nhìn chiếc

NP

W1

PP
NP
N
N

xe với chiếc ống nhòm
11/1/13

Ví dụ văn phạm phi ngữ cảnh
9

T3

NP

S

VP
V

NP
N

Tôi

W2

nhìn chiếc

N
xe

ÄVới câu W1 thì chọn cây phân tích nào?
ÄKhả năng phân tích đối với mỗi một câu?
11/1/13

1.4.Những khó khăn khi phân tích cú pháp
10

¨ 

Nhập nhằng mức từ vựng
¤ 

¨ 

ví dụ “Tôi với quả bóng ở trên cao”

Nhập nhằng mức cấu trúc
¤ 

từ đàn ông và một người đàn bà già”
“MộtĐộng
người
Liên từ

1. 
2. 

“[người đàn ông] và [người đàn bà già]”
“[người đàn ông và người đàn bà] già”

Ä Nhập nhằng là vấn đề lớn, mục tiêu là lấy được một
nghĩa phù hợp nhất ứng với một câu

11/1/13...
Ging viên:
Hoàng Anh Vit
hoanganhviet@gmail.com
Phân tích cú pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích cú pháp - Người đăng: Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phân tích cú pháp 9 10 511