Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hệ thống

Được đăng lên bởi Quang Nguyễn Hữu Hồ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô hình DFD
ng dn môn PTTK HTTT
B môn HTTTT 1
NỘI DUNG HƯNG DN THC HÀNH TUN 2
I. MÔ HÌNH HÓA X
Phân tích x lý được bao gm trong vic mô hình hóa h thống thông tin. Đối tượng
quan tâm ca phân tích x lý là các hoạt động hay x lý thông tin và các dòng thông tin
gia các hoạt động x lý này. Kết qu của giai đoạn phân tích x y là lược đồ chc
năng (Function schema) bao gồm các biu din ca hoạt động, dòng thông tin và các đặc
trưng khác.
ợc đồ chc năng còn có thể được gọi là lược đồ x lý (Process Schemal) ca h thng
thông tin ngược li với mô hình tĩnh của h thng thông tin là mô hình thc th kết hp.
Trong thc tế tn ti nhiu loi mô hình x lý khácnhau:
Mt s tp trung vào d liu và dòng d liu gia các hoạt động.
Mt s tập trung vào tính đồng b ca các hoạt động bằng cách định rõ điều kin
trước và điều kin sau ca hoạt động.
Nhưng ta chỉ quan tâm đến loại mô hình đơn giản nhưng hiệu qu và khá ph biến cho
giai đoạn phân tích x lý là mô hình dòng d liu(Data Fow Diagram-DFD).
Mô hình DFD gm các khái nim chính : X lý (Process), dòng d liu (Data flow), Kho
d liệu (Data store) và Đầu cui (Terminator hay Actor)
Sau đây là khái niệm và ký hiu ca mô hình DFD:
Khái nim
Ký hiu
Ý nghĩa
X
- Mt trong các hoạt động
bên trong ca HTTT, mi ô
x lý được đánh một s để
biết được nó là ô x lý th
my và cp nào.
- Tên là động t.
- Phi có dòng d liu vào
và ra.
Dòng d liu
- S thay đổi thông tin gia
các x .
( thông đip giao tiếp gia
c đối tượng).
Kho d liu
- Là vùng cha thông tin.
- Kho dliu là tĩnh, tên là
danh t.
Tác nhân đầu cui
- Là mt tác nhân bên ngoài
h thng.
- Người đưa thông tin vào là
tác nhân đầu, nhn thông tin
ra là tác nhân cui.
- Mt người có th va là
tác nhân đầu va là tác nhân
Phân tích hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hệ thống - Người đăng: Quang Nguyễn Hữu Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân tích hệ thống 9 10 17