Ktl-icon-tai-lieu

phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ VXL 64 bit của INTEL

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Hưng
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3510 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA :KHOA HỌC MÁY TÍNH
*
*
*

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN KIẾN TRÚC
MÁY TÍNH
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL
-------------------Nhóm thực hiện: Nhóm 4
Lớp:
ĐH KHMT1 – K6
Thành viên trong nhóm:
1. Lê Văn Hiệu
2. Trần Trung Hiếu
3. Nguyễn Duy Hồi
4. Đào Nguyên Hiếu

Hà Nội, Năm 2012

Mục lục
Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel.............................................................4
1.1.Khái niệm....................................................................................................4
1.2.Lịch sử ra đời của bộ VXL.........................................................................5
1.3.Cấu trúc phần cứng của bộ VXL................................................................7
1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL..............................................................10
1.5.Lập trình cho một VXL...............................................................................14
Chương 2:Bộ vi xử lý 64 bit của Intel và các thế hệ bộ VXL.................................17
2.1.Tổng quan về bộ vi xử lý 64 bit của Intel....................................................17
2.2.Kiến trúc bộ vi xử lý 64 bit..........................................................................18
2.3.64 bit dữ liệu mô hình..................................................................................22
2.4.64 bit điều hành hệ thống thời gian..............................................................24
2.5.Itanium (Merced):2001................................................................................27
2.6.Itanium 2:2002-2010....................................................................................28
2.7.Itanium 9300(Tkwila):2010.........................................................................30
2.8.P4 Prescott (năm 2004)................................................................................30
2.9.Pentium D (năm 2005).................................................................................31
2.10.Pentium Extreme Edition (năm 2005).......................................................31
2.11.Intel Core 2 Duo.........................................................................................32
Chương 3:Nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý 64 bit của Intel..............................33
3.1.Sơ đồ khối.......................................................................................................

KHOA :KHOA HỌC MÁY TÍNH
*
* *


ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL
 
 !"# $% &'()  !"*
+,) -./
 0( 1&2(#34(5( !")
1. Lê Văn Hiệu
2. Trần Trung Hiếu
3. Nguyễn Duy Hồi
4. Đào Nguyên Hiếu
Hà N<i, Năm 2012
phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ VXL 64 bit của INTEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ VXL 64 bit của INTEL - Người đăng: Nguyễn Trọng Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ VXL 64 bit của INTEL 9 10 110