Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế Chương trình thi trắc nghiệm qua mạng

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 8599 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1. Mô tả
Chương trình được thiết kế như một trang web với mục đích cho sinh viên khoa
Toán –Tin học thi cuối học kì bằng phương pháp trắc nghiệm qua mạng.
Chương trình bao gồm hai phân quyền sử dụng là quyền quản trị mạng và quyền
người dùng (thí sinh).
- Quyền quản trị: bao gồm các quyền thêm, xóa, cập nhật các thông tin về bộ đề thi,
môn thi và các câu hỏi của bộ đề thi. Ngoài ra quản trị cũng có tất cả các quyền
như một người dùng thông thường.
- Quyền thí sinh: thí sinh muốn sử dụng các chức năng của trang web phải đăng kí
làm thành viên của website. Các chức năng của chương trình bao gồm thi trắc
nghiệm và tìm kiếm thí sinh, câu hỏi, bộ đề theo các tiêu chuẩn tìm kiếm .
- Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền thí sinh, hệ thống sẽ yêu cầu
cho biết tên đăng nhập. Nếu chưa lần nào đăng nhập thì sẽ cho đăng kí thành viên.
Khi thí sinh muốn thi thì phải đăng kí môn thi và mức độ đề thi. Ứng với 1 môn và ở
1 mức độ sẽ có 1 số đề thi,thí sinh có thể chọn đề thi tùy ý trong đó 1 đề thi để làm
bài. Dựa trên đáp án câu hỏi tương ứng với đề của thí sinh đã làm và câu trả lời của
thí sinh để chấm điểm cho bài làm của thí sinh. Quy định :1 điểm cho mỗi câu trả lời
đúng và nếu câu trả lời sai thì điểm của câu đó là 0. Thí sinh muốn làm lại thì có thể
chọn mã đề khác để làm hoặc đăng kí làm bài mới ứng với một môn và mức độ khác
nhau.
- Khi người dùng đăng nhập hệ thống với quyền nhà quản trị(Admin) với tên đăng
nhập và mật khẩu đã đăng kí sẽ được quyền thêm, xóa, sửa trên các dữ liệu hệ thống
về môn thi,đề thi,câu hỏi….

2. Chức năng chương trình ứng dụng:
2.1.
•
•
•
•
•
•
2.2.
•
•
•

Lưu trữ
Thông tin thí sinh đăng nhập vào hệ thống
Thông tin phiếu đăng kí dự thi
Thông tin bài làm của thí sinh
Thông tin về câu hỏi
Thông tin môn thi
Thông tin đề thi
Tra cứu
Thông tin về câu hỏi
Thông tin thí sinh
Thông tin đề thi

3. Môi trường thiết kế ứng dụng:
Nhóm thực hiện: 0211196 – 0211343

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

• Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2000
• Ngôn ngữ lập trình : ASP.NET

4. Các thực thể, các mối kết hợp:

4.1.Thực thể THISINH:
Mỗi thực thể mô tả một thí sinh (đã là thành viên). Với các thuộc
tính TENDN,TENTS,MATKHAU,TUOI,DIACHI,EMAIL.
4.2.Thực thể QUANTRI:
Mỗi thực thể mô
tính:TENDN,MATKHAU.

tả

một

người

quản

trị.

Các

thuộc

4.3.Thực thể MON:
Mỗi thực thể mô tả một môn học. với các thuộc t...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
1. Mô tả
Chương trình được thiết kế như một trang web với mục đích cho sinh viên khoa
Toán –Tin học thi cuối học kì bằng phương pháp trắc nghiệm qua mạng.
Chương trình bao gồm hai phân quyền sử dụng quyền quản trị mạng quyền
người dùng (thí sinh).
- Quyền quản trị: bao gồm các quyền thêm, xóa, cập nhật các thông tin về bộ đề thi,
môn thi các câu hỏi của bộ đề thi. Ngoài ra quản trị cũng có tất cả các quyền
như một người dùng thông thường.
- Quyền thí sinh: thí sinh muốn sử dụng các chức năng của trang web phải đăng
làm thành viên của website. Các chức năng của chương trình bao gồm thi trắc
nghiệm và tìm kiếm thí sinh, câu hỏi, bộ đề theo các tiêu chuẩn tìm kiếm .
- Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống với quyền thí sinh, hệ thống sẽ yêu cầu
cho biết tên đăng nhập. Nếu chưa lần nào đăng nhập thì sẽ cho đăng thành viên.
Khi thí sinh muốn thi thì phải đăng kí môn thi và mức độ đề thi. Ứng với 1 môn và ở
1 mức độ sẽ 1 số đề thi,thí sinh thể chọn đề thi tùy ý trong đó 1 đề thi để làm
bài. Dựa trên đáp án câu hỏiơng ứng với đề của thí sinh đãm câu trả lời của
thí sinh để chấm điểm cho bài làm của thí sinh. Quy định :1 điểm cho mỗi câu trả lời
đúng và nếu câu trả lời sai thì điểm của câu đó là 0. Thí sinh muốn làm lại thìthể
chọn mã đề khác để làm hoặc đăng kí làm bài mới ứng với một môn và mức độ khác
nhau.
- Khi người dùng đăng nhập hệ thống với quyền nhà quản trị(Admin) với tên đăng
nhập và mật khẩu đã đăng kí sẽ được quyền thêm, xóa, sửa trên các dữ liệu hệ thống
về môn thi,đề thi,câu hỏi….
2. Chức năng chương trình ứng dụng:
2.1. Lưu trữ
Thông tin thí sinh đăng nhập vào hệ thống
Thông tin phiếu đăng kí dự thi
Thông tin bài làm của thí sinh
Thông tin về câu hỏi
Thông tin môn thi
Thông tin đề thi
2.2. Tra cứu
Thông tin về câu hỏi
Thông tin thí sinh
Thông tin đề thi
3. Môi trường thiết kế ứng dụng:
Nhóm thực hiện: 0211196 – 0211343
1
Phân tích thiết kế Chương trình thi trắc nghiệm qua mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế Chương trình thi trắc nghiệm qua mạng - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phân tích thiết kế Chương trình thi trắc nghiệm qua mạng 9 10 478