Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế giải thuật

Được đăng lên bởi Hoai Nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích thiết kế giải thuật
Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị
BM. Khoa học máy tính
Khoa CNTT – Đại học Cần Thơ
{pnkhang,dtnghi}@cit.ctu.edu.vn

2

Nội dung
• Mục tiêu
• Từ bài toán đến chương trình
• Các kỹ thuật thiết kế giải thuật
–
–

Chia để trị
Quay lui
●
●

–
–

Vét cạn
Nhánh cận

Háu ăn/Tham ăn/Tham lam/… (Greedy)
Quy hoạch động

• Bài tập

3

Mục tiêu
• Biết các kỹ thuật thiết kế giải thuật: từ ý tưởng
cho đến giải thuật chi tiết.
• Hiểu rõ nguyên lý của các kỹ thuật phân tích
thiết kế giải thuật.
• Vận dụng kỹ thuật phân tích thiết kế để giải các
bài toán thực tế: các bài toán dạng nào thì có
thể áp dụng được kỹ thuật này.

4

Từ bài toán đến chương trình
Thiết kế

Lập trình

Đánh giá

Bài toán
thực tế

Giải thuật

Kỹ thuật thiết kế giải
thuật:
Chia để trị, quy hoạch
động, háu ăn, nhánh
cận, …

Giải thuật tốt

Kỹ thuật phân tích
đánh giá giải thuật:
•Độ phức tạp của
giải thuật
•Cải tiến GT

#include
…

Chương trình

Ngôn ngữ lập trình:
•PASCAL, C/C++,
JAVA, …

5

Kỹ thuật chia để trị (ý tưởng)
• Yêu cầu:
–

Cần phải giải bài toán có kích thước n.

• Phương pháp:
–
–
–

Ta chia bài toán ban đầu thành một số bài toán con đồng
dạng với bài toán ban đầu có kích thước nhỏ hơn n.
Giải các bài toán con được các lời giải con
Tổng hợp lời giải con  lời giải của bài toán ban đầu.

•. Chú ý:
–
–

Đối với từng bài toán con, ta lại chia chúng thành các bài
toán con nhỏ hơn nữa.
Quá trình phân chia này sẽ dừng lại khi kích thước bài toán
đủ nhỏ mà ta có thể giải dễ dàng  Gọi là bài toán cơ sở.

6

Kỹ thuật chia để trị (phân tích)
Bài toán con

Đầu vào:
n1, m2,
…

Đầu vào:
n, m, …

Đầu ra:
o1

Đầu vào:
n2, m2,
…

Đầu ra:
o

Đầu ra:
o2

Tổng hợp kết quả:
Tính o từ o1, o2, …, ok

Bài toán ban
đầu

Đầu vào:
nk, mk,
…

Đầu ra:
ok

7

Kỹ thuật chia để trị (giải thuật)
solve(n) {
if (n đủ nhỏ để có thể giải được)
giải bài toán  KQ
return KQ;
else {
Chia bài toán thành các bài toán con
kích thước n1, n2, …
KQ1 = solve(n1); //giải bài toán con 1
KQ2 = solve(n2); //giải bài toán con 2
…
Tổng hợp các kết quả KQ1, KQ2, …  KQ
return KQ;
}

8

Ví dụ: Quick sort
• Giải thuật Quick Sort
–

Sắp xếp dãy n số theo thứ tự tăng dần

• Áp dụng kỹ thuật chia để trị:
–

Chia dãy n số thành 2 dãy con
●

–

Giải 2 bài toán con
●
●

–

Trước khi chia phải phân hoạch
Sắp xếp dãy bên trái
Sắp xếp dãy bên phải

Tổng hợp kết quả:
●

Không cần tổng hợp

9

Ví dụ: Quick sort

10

Độ phức tạp của Quick sort
• Xấu nhất
– Dãy n số đã đúng thứ tự tăng dần
– Phân hoạch bị lệch: phần ...
Phân tích thiết kế giải thuật
Ph m Nguyên Khang, Đ Thanh Ngh
BM. Khoa h c máy tính
Khoa CNTT – Đ i h c C n Th ơ
{pnkhang,dtnghi}@cit.ctu.edu.vn
Phân tích thiết kế giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế giải thuật - Người đăng: Hoai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phân tích thiết kế giải thuật 9 10 583