Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi it12qnuni
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin Trang: 1
PhÇn I: Tæng quan vÒ Ph©n tÝch & ThiÕt kÕ HTTT
A) Thêi lîng:
B) Môc tiªu: Giíi thiÖu cho SV hiÓu ®îc HTTT lµ g×?. PTTK lµ g×?. §Çu vµo cña PTTK vµ ®Çu ra
cña PTTK. Nã n»m ë phÇn nµo trong qu¸ tr×nh x©y dùng mét HTTT.
C) Néi dung:
Giíi thiÖu
MT§T ra ®êi nh»m môc ®Ých gióp con ngêi gi¶m nhÑ c«ng viÖc ch to¸n t¨ng tèc ®é tÝnh
to¸n. MT kh«ng thay thÕ cho tù duy cña con ngêi.
C«ng cô nµy ®îc øng dông trong hai lÜnh vùc.
KHKT: liªu quan ®Õn tÝnh to¸n phøc t¹p víi khèi lîng lín 20 – 25 %.
Qu¶n XH: tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, môc tiªu t khèi lîng lín liÖu liªn quan ®Õn
c¸c c«ng viÖc nh s¾p xÕp, t×m kiÕm 75-80 %.
HÖ thèng th«ng tin tin häc lµ mét øng dông ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn nhÊt c¸c thµnh tùu cña c«ng
nghÖ th«ng tin vµo mét tæ chøc. Ngµy nay kh«ng mét tæ chøc hay mét ®¬n vÞ nµo lµ kh«ng cã nhu
cÇu x©y dùng c¸c hÖ thèng th«ng tin. Kh«ng nh÷ng nhu cÇu x©y dùng c¸c hÖ thèng th«ng tin t¨ng
lªn, mµ quy m« vµ møc ®é phøc t¹p cña chóng còng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Do ®Æc thï cña c¸c
thèng th«ng tin s¶n phÈm kh«ng nh×n thÊy”, nªn ph©n tÝch thiÕt trë thµnh mét yªu cÇu
b¾t buéc ®Ó cã ®îc mét hÖ thèng tèt.
Theo ®iÒu tra cña IBM, th× nh÷ng sai sãt trong ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ lµm cho chi phÝ b¶o t
trung b×nh cña c¸c thèng th«ng tin chiÕm tíi gÇn 60% tæng chi chÝ. Mét lçi xãt trong giai
®o¹n phÇn tÝch ®Õn khi lËp tr×nh vµ cµi ®Æt míi ph¸t hiÖn ra th× chi phÝ söa ch÷a t¨ng tíi 40 lÇn, vµ
®Ó ®Õn giai ®o¹n b¶o tr× míi ph¸t hiÖn ra th× chi phÝ söa ch÷a t¨ng tíi 90 lÇn. Thªm vµo ®ã nÕu
thiÕu c¸c tµi liÖu ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ tèt th× con kh«ng thÓ b¶o tr× ®îc hÖ thèng
Do tÇm quan träng nhu cÇu thùc thÕ, ph©n tÝch c¸c thèng th«ng tin ®· trë thµnh mét
nghÒ nghiÖp tÝnh chuyªn m«n cao. Mét s c«ng nghÖ th«ng tin bÊt kh«ng thÓ kh«ng biÕt
®äc c¸c b¶n ph©n tÝch thiÕt th«ng th«ng tin. Mét s CNTT sau mét n¨m thÓ trë
thµnh mét nhµ lËp tr×nh giái, th× ph¶i cÇn nhiÒu n¨m míi trë thµnh t nhµ ph©n tÝch vµ thiÕt
kÕ viªn vµ sau nhiÒu n¨m n÷a míi trë thµnh mét nhµ ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ viªn giái.
§Ó t thµnh mét nhµ ph©n tÝch thiÕt ®ßi hái mét ngêi ph¶i cã Ýt nhÊt bèn lo¹i
n¨ng sau:kü n¨ng ph©n tÝch, n¨ng CNTT, kü n¨ng nghiÖp vµ qu¶n lý, kü n¨ng giao tiÕp.
Nhu cÇu nghÒ nghiÖp nµy ngµy cµng lín. ë c¸c níc ph¸t triÓn nh Mü, NhËt, cµng ngµy c¸c
nhµ ph©n tÝch thiÕt cµng t¨ng ®· xÊp c¸c lËp tr×nh viªn. Do v©y n ph©n tÝch
thiÕt kÕ hÖ thèng lµ mét m«n b¾t buéc ®èi víi nh÷ng ngêi lµm CNTT ®Ó cã thÓ hµnh nghÒ tèt.
I) HÖ thèng th«ng tin:
Ph¸t triÓn mét HTTT mét qu¸ tr×nh t¹o ra t HTTT cho mét chøc. Qu¸ tr×nh ®ã b¾t ®Çu tõ
khi nªu vÊn ®Ò cho ®Õn khi ®a hÖ thång vµo vËn hµnh trong tæ chøc.
1) §N HTTT: thèng th«ng tin viÖc dông CNTT ®Ó thu thËp, lu tr÷, lý, biÓu diÔn
th«ng tin trong mét hay mét sè qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tæ chøc.
2) HTTT qu¶n lý
§N: HTTT qu¶n lý lµ sö dông HTTT mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong tæ chøc.
3) §N kü thuËt vÒ HTTT qu¶n lý
HTTT qu¶n lý bao gåm 5 thµnh phÇn
PhÇn cøng phÇn mÒm d÷ liÖu quy t¾c thñ tôc con ngêi
C«ng cô CÇu nèi Nguån lùc
H×nh: c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña HTTT
Nh©n tè s½n cã Nh©n tè thiÕt lËp
Phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: it12qnuni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 200