Ktl-icon-tai-lieu

phan tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi khac huy
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 3528 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC..........................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................4
CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6
1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ.......................6
2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN..............................7
2.1. Vai trò..........................................................................................................7
2.2.Nhiệm vụ......................................................................................................7
3. CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN..........................7
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG
TIN.....................................................................................................................8
4.1. Phương pháp thiết kế hệ thống cổ điển ( thiết kế phi cấu trúc) ..................8
4.2. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống bán cấu trúc..............................10
4.3. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc................................10
5. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ...............................................11
CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN.................13
1. MỤC ĐÍCH..................................................................................................13
2. TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG................................................13
2.1. Quan sát, tìm hiểu hệ thống hiện tại..........................................................13
2.2. Tập hợp phân loại thông tin.......................................................................15
2. 3. Phát hiện các yếu kém cuả hiện trạng và các yêu cầu trong tương lai.....16
3. XÁC ĐỊNH PHẠM VI KHẢ NĂNG MỤC TIÊU DỰ ÁN.........................17
4. PHÁC HOẠ CÁC GIẢI PHÁP CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI..................18
5. LẬP DỰ TRÙ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN.............................21
5. 1. Hồ sơ về điều tra và xác lập giải pháp......................................................21
5. 2. Dự trù về thiết bị.......................................................................................21
5. 3. Kế hoạch triển khai dự án.........................................................................22
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG.....................23
1. MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG.................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC..........................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................4
CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6
1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ.......................6
2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN..............................7
2.1. Vai trò..........................................................................................................7
2.2.Nhiệm vụ......................................................................................................7
3. CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN..........................7
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG
TIN.....................................................................................................................8
4.1. Phương pháp thiết kế hệ thống cổ điển ( thiết kế phi cấu trúc) ..................8
4.2. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống bán cấu trúc..............................10
4.3. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc................................10
5. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ...............................................11
CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN.................13
1. MỤC ĐÍCH..................................................................................................13
2. TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG................................................13
2.1. Quan sát, tìm hiểu hệ thống hiện tại..........................................................13
2.2. Tập hợp phân loại thông tin.......................................................................15
2. 3. Phát hiện các yếu kém cuả hiện trạng và các yêu cầu trong tương lai.....16
3. XÁC ĐỊNH PHẠM VI KHẢ NĂNG MỤC TIÊU DỰ ÁN.........................17
4. PHÁC HOẠ CÁC GIẢI PHÁP CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI..................18
5. LẬP DỰ TRÙ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN.............................21
5. 1. Hồ sơ về điều tra và xác lập giải pháp......................................................21
5. 2. Dự trù về thiết bị.......................................................................................21
5. 3. Kế hoạch triển khai dự án.........................................................................22
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG.....................23
1. MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG.........................................................23
1.1. Định nghĩa.................................................................................................23
1.2.Các thành phần ..........................................................................................23
1.3. Đặc điểm và mục đích của mô hình..........................................................25
1.4. Xây dựng mô hình....................................................................................25
1.5. Các dạng mô hình phân rã chức năng.......................................................28
1
phan tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phan tích thiết kế hệ thống - Người đăng: khac huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
phan tích thiết kế hệ thống 9 10 48