Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống bán vé máy bay

Được đăng lên bởi Tran Hoang Anh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 6092 lần   |   Lượt tải: 46 lần
PTTKHTTH Hướng Đối Tượng “ Bán vé máy bay “

BÁO CÁO
Phân tích thiết kế hệ thống
“ Bán vé máy bay “

Trang 1

PTTKHTTH Hướng Đối Tượng “ Bán vé máy bay “

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

A. Phân tích hiện trạng……………………………………………………………....3
I. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................3
II. Nghiên cứu hiện trạng ........................................................................................3
III. Mục đích của hệ thống………………………………………………………....4
IV. Chức năng hỗ trợ ra quyết định………………………………………………..4
B. Khảo sát và các yêu cầu của đề tài ………………………………………………5
I. Khảo sát đề tài và đưa ra các thực thể của đề tài ………………………………..5
II. Giới thiệu các ứng dụng để làm đề tài …………………………………….……7
III. Phân tích.
+) Thu thập yêu cầu nghiệp vụ……………………………………………….….9
1. Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………9
2. Danh sách tác nhân nghiệp vụ, thừa tác nhân nghiệp vụ…………………...9
3. Danh sách các usecase nghiệp vụ……………………………………….…10
+) Thu thập yêu cầu hệ thống……………………………………………...…..10
1. Danh sách tác nhân ……………………………………………..…………10
2. Danh sách các usecase…………………………………………..…………10
3. Lược đồ usecase nghiệp vụ………………………………………...………11
4. Mô hình Lớp………………………………………………………….……15
5. Lược đồ tuần tự……………………………………………………..……..16
6. Lược đồ cộng tác…………………………………………………..………19
7. Mô hình Trạng thái………………………………………………...………21
8. Sơ đồ hoạt động ……………………………………………..…………….22
Nhận xét giáo viên………………………………………………………………27

Trang 2

PTTKHTTH Hướng Đối Tượng “ Bán vé máy bay “

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay việc sử dụng tin học trong tất cả các công việc đã không còn xa lạ, Đối
với ngành hàng không, việc cần có một phần mềm giúp hỗ trợ cho các hoạt động quản lý
là không thể thiếu. “Phần Mềm Quản Lý Bán Vé Chuyến Bay” là phần mềm giúp các
nhân viên bán vé có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh chóng và chính
xác.
Chúng em cảm ơn thầy Trần Anh Khoa đã nhiệt tính giúp đỡ và cho chúng em
nhiều kiến thức quý giá về môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin để chúng em có thể
hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Tuy nhiên đề tài của chúng em chắc chắc còn nhiều
sai sót mong thầy thông cảm và góp ý thêm cho chúng em.

Trang 3

PTTKHTTH Hướng Đối Tượng “ Bán vé máy bay “

NỘI DUNG
A. Phân tích hiện trạng:
I. Phạm vi nghiên cứu:
Việc xây dựng một CSDL theo hướng đối tượng cho bài toán quản lý bán vé máy
bay kế thừa mô hình hoạt động bán vé máy bay hiện có trên thực tế. Đồng thời ứng dụng
công nghệ mới với mục đích làm cho chương tr...
PTTKHTTH Hướng Đối Tượng “ Bán vé máy bay “
BÁO CÁO
Phân tích thiết kế hệ thống
“ Bán vé máy bay “
Trang 1
Phân tích thiết kế hệ thống bán vé máy bay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống bán vé máy bay - Người đăng: Tran Hoang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống bán vé máy bay 9 10 689