Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML

Được đăng lên bởi blanken
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML

Chương 6
MÔ HÌNH HOÁ USE CASE
Mục tiêu
Sau khi học xong sinh viên có thể:
-

Hiểu ý nghĩa của việc sử dụng sơ đồ use case trong biểu diễn yêu cầu hệ thống

-

Xác định được các tác nhân và mối quan hệ giữa các tác nhân của một hệ thống phần
mềm

-

Xác định được các use case biểu diễn chức năng phần mềm hệ thống và mối quan hệ
giữa tác nhân cà use case nhằm xây dựng sơ đồ use case mô tả yêu cầu phần mềm hệ
thống

-

Tinh chế sơ đồ use case nhằm làm gia tăng tính diễn đạt, tính tái sử dụng qua việc sử
dụng các liên kết <<extend>>, <<include>>

Giới thiệu
Trong giai đoạn phân tích, kết quả của quá trình khảo sát yêu cầu phản ánh quá trình làm việc
của người phát triển với người sử dụng. Các kết quả này phải nhắm đến yếu tố của người
dùng. Có nghĩa là người phát triển trước tiên phải diễn đạt bức tranh của hệ thống tương lai
theo cách nhìn của người sử dụng. Điều này sẽ giúp cho người dùng có thể thấy được hệ
thống sẽ làm thoã mãn các yêu cầu như thế nào và đó chính là chìa khoá đầu vào cho việc
phát triển hệ thống trong các giai đoạn về sau. Một công cụ giúp diễn đạt điều này chính là
mô hình use case.
Jacobson và cộng sự của ông (1992) là những người tiên phong trong việc sử dụng mô hình
use case để phân tích yêu cầu hệ thống. Bởi vì mô hình use case đặt trọng tâm để biểu diễn hệ
thống hiện tại làm gì, hệ thống mới sẽ làm gì và môi trường của nó. Nó giúp cho người phát
triển có thể hiểu rõ về yêu cầu chức năng hệ thống mà không quan tâm đến chức năng này
được cài đặt như thế nào.
Để hiểu yêu cầu của hệ thống, chúng ta phải tìm ra người dùng sẽ sử dụng hệ thống như thế
nào. Do đó từ một quan điểm người dùng chúng ta phát hiện các tình huống sử dụng khác
nhau của người dùng, các tình huống này được thiết lập bởi các use case, tổng hợp các use
case và tác nhân cùng với quan hệ giữa chúng sẽ cho ta một mô hình use case mô tả yêu cầu
của hệ thống.
Trong chương 5, quá trình mô hình hoá nghiệp vụ được áp dụng đối với các hệ thống nghiệp
vụ và kết quả của nó sẽ cung cấp sơ đồ use case từ việc thống nhất các yêu cầu hệ thống phần
mềm để tự động hoá hoạt động của hệ thống nghiệp vụ đó. Tuy nhiên, trong những hệ thống
mà không có hoạt động nghiệp vụ (ví dụ: hệ thống nhúng), hoặc các nghiệp vụ của hệ thống
không quá phức tạp hoặc không quan tâm để mô hình hoá nghiệp vụ thì việc xây dựng mô
hình use case phần mềm sẽ là bước tiếp cận mô hình hoá đầu tiên về hệ thống. Một tiến trình
xây dựng sơ đồ use case bao gồm các ...
Phân tích thiết kế h thng hướng đối tượng bng UML
74
Chương 6
MÔ HÌNH HOÁ USE CASE
Mc tiêu
Sau khi hc xong sinh viên có th:
- Hiu ý nghĩa ca vic s dng sơ đồ use case trong biu din yêu cu h thng
- Xác định được các tác nhân và mi quan h gia các tác nhân ca mt h thng phn
mm
- Xác định được các use case biu din chc năng phn mm h thng và mi quan h
gia tác nhân cà use case nhm xây dng sơ đồ use case mô t yêu c
u phn mm h
thng
- Tinh chế sơ đồ use case nhm làm gia tăng tính din đạt, tính tái s dng qua vic s
dng các liên kết <<extend>>, <<include>>
Gii thiu
Trong giai đon phân tích, kết qu ca quá trình kho sát yêu cu phn ánh quá trình làm vic
ca người phát trin vi người s dng. Các kết qu này phi nhm đến yếu t ca người
dùng. Có nghĩa là người phát trin trước tiên phi din đạt bc tranh ca h thng tương lai
theo cách nhìn ca người s dng. Điu này s giúp cho người dùng có th thy được h
thng s làm thoã mãn các yêu cu như thế nào và đó chính là chìa khoá đầu vào cho vic
phát trin h thng trong các giai đon v sau. Mt công c giúp din đạt điu này chính là
mô hình use case.
Jacobson và cng s ca ông (1992) là nhng người tiên phong trong vic s dng mô hình
use case để phân tích yêu cu h thng. Bi vì mô hình use case đặt trng tâm để biu din h
thng hin ti làm gì, h thng mi s làm gì và môi trường c
a nó. Nó giúp cho người phát
trin có th hiu rõ v yêu cu chc năng h thng mà không quan tâm đến chc năng này
được cài đặt như thế nào.
Để hiu yêu cu ca h thng, chúng ta phi tìm ra người dùng s s dng h thng như thế
nào. Do đó t mt quan đim người dùng chúng ta phát hin các tình hung s dng khác
nhau ca người dùng, các tình hung này được thiết lp b
i các use case, tng hp các use
case và tác nhân cùng vi quan h gia chúng s cho ta mt mô hình use case mô t yêu cu
ca h thng.
Trong chương 5, quá trình mô hình hoá nghip v được áp dng đối vi các h thng nghip
v và kết qu ca nó s cung cp sơ đồ use case t vic thng nht các yêu cu h thng phn
mm để t động hoá hot động ca h thng nghi
p v đó. Tuy nhiên, trong nhng h thng
mà không có hot động nghip v (ví d: h thng nhúng), hoc các nghip v ca h thng
không quá phc tp hoc không quan tâm để mô hình hoá nghip v thì vic xây dng mô
hình use case phn mm s là bước tiếp cn mô hình hoá đầu tiên v h thng. Mt tiến trình
xây dng sơ đồ use case bao gm các bước sau:
- Xác định tác nhân h thng
o Ai đang s dng h thng?
o Hoc trong trường hp phát trin mi thì ai s s dng h thng?
- Phát trin use case
o Người dùng (tác nhân) đang làm gì vi h thng?
Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Người đăng: blanken
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML 9 10 692