Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hê thống quản lý bán máy tính

Được đăng lên bởi Ly Trần
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

----------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề tài : Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý bán máy tính và linh
kiện máy tính.

Giảng Viên:
Phạm Văn Đồng

Sinh viên thực hiện:
1. Lưu Thị Quý Hằng (Nhóm trưởng)
2. Phạm Thị Hằng
3. Vũ Thị Huyền
4. Lê Thị Lõn
5. Nguyễn Thị Thúy An

1121050197
1121050199
1121050226
1121050245
1121050001

Lớp: Mạng Máy Tính K56

Hà Nội 11/2014

Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý bán máy tính và linh kiện máy tính

MỤC LỤC
PHẦN 1 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN
HÀNG CHO CỬA HÀNG.......................................................................................................3
I Giới thiệu chung về phần mềm.............................................................................................3
1.1 Mục đích......................................................................................................................4
1.2 Phạm vi........................................................................................................................4
1.3 Yêu cầu của phần mềm.................................................................................................4
1.3.1 Yêu cầu chức năng.................................................................................................4
1.3.2 Yêu cầu tính năng kỹ thuật.................................................................................5
1.4 Đặc tả yêu cầu...............................................................................................................6
1.4.1 Cấu trúc phần mềm................................................................................................6
1.4.2 Giao diện của phần mềm........................................................................................6
1.4.3 Quản lý danh mục..................................................................................................8
1.4.4 Quản trị thông tin chung của sản phẩm.................................................................8
1.4.5 Cơ chế báo cáo.......................................................................................................8
1.4.6 Tìm kiếm thông tin................................................................................................8
1.5 Quy trình khai thác, cập nhật thông tin sản phẩm.........................................................8
1.5.1 Quy trình khai thác thông tin.............................
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
----------
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG


!"
#$%&'()*+,-.%/0##1#232#45
16&')* ##1#232#44
789&') ##1#23211:
;$!&'$< ##1#2321;3
3,=&'&>? ##1#23222#
$@A6A&B3:
C8!
68DE
),F##G12#;
Phân tích thiết kế hê thống quản lý bán máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hê thống quản lý bán máy tính - Người đăng: Ly Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Phân tích thiết kế hê thống quản lý bán máy tính 9 10 697