Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Bến xe Miền Đông

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 6860 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

I.

Mục đích và phạm vi của đề tài
1. Mục đích:
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý Bến xe MIỀN ĐÔNG nhằm mục đích giúp cho việc
quản lý bến xe chặt chẽ và hiệu quả, đơn giản hoá trong quản lý thuận lợi và chính xác.
2.

Phạm vi:
Phạm vi của đề tài nằm trong giới hạn của môn học và theo mục đích trên.

3.

Giới hạn:
Đề tài chỉ đơn giản hoá việc quản lý nhân viên, xe, lập phiếu hoá đơn, phiếu đăng tài,
phiếu xuất bên là chức năng chủ yếu, các chức năng quản lý khác đề tài chưa được đề
cập đến. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiên các chức năng sau khi hoàn thành đề tài
này.

II.

Mô tả yêu cầu:
Bến xe khách MIỀN ĐÔNG là bến xe khách liên tỉnh có các tuyến đi và về hầu hết các
địa điểm trong cả nước.
Mỗi một chủ xe có một hoặc nhiều xe cho các tuyến đi mà họ đăng ký, và một
chiếc xe chỉ được sở hữu bởi một chủ xe duy nhất, những chủ xe này phải làm phiếu đăng
tài cho xe để được phép đăng tài và chọn lựa tuyến đi cho xe của minh. Lúc đó, mỗi xe sẽ
có một tuyến đi và thời gian cụ thể.
Bến xe có nhiều loại xe chất lượng khác nhau để cho hành khách chọn lựa, và
mỗi một xe chỉ có một chất lượng nào đó.
Bến xe có nhiều nhân viên khác nhau, mỗi nhân viên sẽ có một cộng việc và giữ
một vị trí nào đó ở phòng ban mà họ trực thuộc, hai loại nhân viên thường được đề cập ở
đây là nhân viên hoá đơn và nhân viên bán vé. Một nhân viên hoá đơn có thể không lập
hoặc lập nhiều hoá đơn, nhưng một hoá đơn chỉ được lập bỡi một nhân viên cụ thể. Một
nhân viên lập hoá đơn có thể không lập phiếu đăng tài nào hoặc có thể lập nhiều phiếu
đăng tài khác nhau, một phiếu đăng tài chỉ được lập từ một nhân viên lập hoá đơn nào đó.
Tương tự cho nhân viên bán vé.
Trước khi rời bến xe phải có lệnh xuất bến, mỗi một lệnh xuất bến chỉ dành cho
một xe. Mỗi một lệnh xuất bến kèm theo một hoá đơn để cho chủ xe trả chi phí dịch vụ
của bến xe
.

III.

Phân tích

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

1. Mô hình ERD.

analysis Business Process Model
CHU_XE

LUONG

CHUC_VU

«column»
*
mscx
ten
cmnd
diachi
sdthoai

PHIEU_DANG_TAI

«column»
*
msl
hesoluong

«column»
*
mscv
chucvu

+(1,1)
«column»
*
mspdt

+(1,n)

+(1,n)

+(1,1)

PHONG_BAN

+(1,n)
có

đăng
tài

+(0,1)

XE

+(0,1)

có

+(1,1)

gio

«column»
*
msnv
ten
ngaysinh
diachi
sdt
password

«column»
*
mst
diadiem1
diadiem2
dodai

+(0,1)

có
bán
+(1,n)

«column»
*
mscl
chatluong

có

«column»
*
msv
ghe

có

+(1,n)
...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I. Mục đích và phạm vi của đề tài
1. Mục đích:
Phân tích thiết kế hệ thống quản Bến xe MIỀN ĐÔNG nhằm mục đích giúp cho việc
quản lý bến xe chặt chẽ và hiệu quả, đơn giản hoá trong quản lý thuận lợi và chính xác.
2. Phạm vi:
Phạm vi của đề tài nằm trong giới hạn của môn học và theo mục đích trên.
3. Giới hạn:
Đề tài chỉ đơn giản hoá việc quản nhân viên, xe, lập phiếu hoá đơn, phiếu đăng tài,
phiếu xuất n chứcng chủ yếu, các chức năng quản khác đề tài chưa được đề
cập đến. vậy, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiên các chức năng sau khi hoàn thành đề tài
này.
II. Mô tả yêu cầu:
Bến xe khách MIỀN ĐÔNG bến xe khách liên tỉnh các tuyến đi về hầu hết các
địa điểm trong cả nước.
Mỗi một chủ xe một hoặc nhiều xe cho các tuyến đi họ đăng ký, một
chiếc xe chỉ được sở hữu bởi một chủ xe duy nhất, những chủ xe này phải làm phiếu đăng
tài cho xe để được pp đăng tài và chọn lựa tuyến đi cho xe của minh. Lúc đó, mỗi xe sẽ
có một tuyến đi và thời gian cụ thể.
Bến xe nhiều loại xe chất lượng khác nhau để cho hành khách chọn lựa,
mỗi một xe chỉ có một chất lượng nào đó.
Bến xe có nhiều nhân viên khác nhau, mỗi nhân viên sẽ có một cộng việc giữ
một vị trí nào đó ở phòng ban mà họ trực thuộc, hai loại nhân viên thường được đề cập
đây nhân viên hoá đơn và nhân viên bán vé. Một nhân viên hoá đơn thể không lập
hoặc lập nhiều hoá đơn, nhưng một hoá đơn chỉ được lập bỡi một nhân viên cụ thể. Một
nhân viên lập hoá đơn thể không lập phiếu đăng tài nào hoặc thể lập nhiều phiếu
đăng tài khác nhau, một phiếu đăng tài chỉ được lập từ một nhân viên lập hoá đơn nào đó.
Tương tự cho nhân viên bán vé.
Trước khi rời bến xe phải lệnh xuất bến, mỗi một lệnh xuất bến chỉ dành cho
một xe. Mỗi một lệnh xuất bến kèm theo một hoá đơn để cho chủ xe trả chi phí dịch vụ
của bến xe .
III. Phân tích
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Bến xe Miền Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Bến xe Miền Đông - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Bến xe Miền Đông 9 10 891