Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 ở một trường Đại học

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 6854 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

I. Khảo sát:
1.1 Mục tiêu:
+ Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm
tư trong một trường đại học
+ Tin học hoá khâu quản lý các đề tài tốt nghiệp của một trường Đại học

1.2 Khảo sát:
- Đối tượng khảo sát: sinh viên, văn thư quản lý phòng đào tạo.
- Phương pháp khảo sát: phỏng vấn, trắc nghiệm (cho sinh viên)
- Nội dung khảo sát:
+ Thu thập dữ liệu
+ Tìm kiếm
+Cập nhật dữ liệu
+ Báo cáo,…

II. Phân tích:
2.1 Thực thể:
Sau khi phân tích đề tài ta có những thực thể ban đầu là:
2.1.1 Thực thể 1: SINHVIEN
-Mỗi một bộ trong thực thể này tượng trưng 1 cho sinh viên năm tư.
-Các thuộc tính: MSSV, TenSV, DC,SDT, GioiTinh…
2.1.2 Thực thể 2: DETAI
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một đề tài tốt nghiệp.
-Các thuộc tính: TenDT,GVHD,GVPB,TGBD,TGKT,Khoa
2.1.3 Thực thể 3: HOIDONG
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một hội đồng bảo vệ đề
tài tốt nghiệp.
-Các thuộc tính: MSHD,ChuTich,ThuKi,NgayGio,DiaChi
2.1.4 Thực thể 4: GIAOVIEN
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một giáo viên.
-Các thuộc tính: MSGV,TenGV,DC,SDT,HocVi,ChuyenNganh.
2.1.5 Thực thể 5: KHOA
-Mỗi bộ trong thực thể tượng trưng cho một khoa.
-Các thuộc tính: MSK,TenKhoa.

Trang

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

2.2 Mô hình ERD:
Sau khi phân tích các mối kết hợp giữa các thực thể ta có mô hình ERD(mô
hình dữ liệu ở mức khái niệm) như sau:
Diem
SINHVIEN
MSSV
TenSV
DC
SDT

(3,3)

(1,n)

(1,1)
Hướng dẫn
(1,1)

Đăng
kí

(1,1)

(0,n)

MSK
TenKhoa

(0,3)
DETAI

Thuộ
c

KHOA

(0,n)

Thuộ
cc
(0,n)

TenDT
TGBD
TGKT
Khoa

(1,1)

GIAOVIEN
MSGV
TenGV
DC
SDT
HocVi
ChuyenNganh
(0,1)

Phản
biện
Chủ tịch

(1,1)
HOIDONG

(1,n)
Bảo vệ

(1,n)

MSHD
ThuKi
NgayGio
DiaChi

Sau khi vẽ được mô hình ERD ta sẽ có được mô hình quan hệ sau đây:
SINHVIEN(MSSV,TenSV,DC,SDT,TenDT1,TenDT2,Khoa)
KHOA(MSK,TenKhoa)
DETAI(TenDT,TGBD,TGKT,Khoa,GVHD,GVPB)
GIAOVIEN(MSGV,DC,SDT,HocVi,ChuyenNganh)
HOIDONG(MSHD,ChuTich,ThuKi,NgayGio,DiaChi)
DT_HD(TenDT,MSHD)
DIEM(MSSV,MSGV,Diem)
Trang

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Tất cả các quan hệ trên đều có dạng chuẩn 3.

2.3 Mô tả chi tiết thực thể:
+ Kiểu dữ liệu:
S: số.
C: chuỗi..
D: ngày giờ (Datetime)
+ Loại dữ liệu:
B: bắt buộc.
K: không bắt buộc.
Đ: có điều kiện.
2.3.1 Thực thể SINHVIEN:
Tên thực thể: SINHVIEN
STT
Tên thuộc Diễn giải
tính
1
MSSV
Mã số...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I. Khảo sát:
1.1 Mục tiêu:
+ Phân tích, thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm
tư trong một trường đại học
+ Tin học hoá khâu quản lý các đề tài tốt nghiệp của một trường Đại học
1.2 Khảo sát:
- Đối tượng khảo sát: sinh viên, văn thư quản lý phòng đào tạo.
- Phương pháp khảo sát: phỏng vấn, trắc nghiệm (cho sinh viên)
- Nội dung khảo sát:
+ Thu thập dữ liệu
+ Tìm kiếm
+Cập nhật dữ liệu
+ Báo cáo,…
II. Phân tích:
2.1 Thực thể:
Sau khi phân tích đề tài ta có những thực thể ban đầu là:
2.1.1 Thực thể 1: SINHVIEN
-Mỗi một bộ trong thực thể này tượng trưng 1 cho sinh viên năm tư.
-Các thuộc tính: MSSV, TenSV, DC,SDT, GioiTinh…
2.1.2 Thực thể 2: DETAI
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một đề tài tốt nghiệp.
-Các thuộc tính: TenDT,GVHD,GVPB,TGBD,TGKT,Khoa
2.1.3 Thực thể 3: HOIDONG
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một hội đồng bảo vệ đề
tài tốt nghiệp.
-Các thuộc tính: MSHD,ChuTich,ThuKi,NgayGio,DiaChi
2.1.4 Thực thể 4: GIAOVIEN
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một giáo viên.
-Các thuộc tính: MSGV,TenGV,DC,SDT,HocVi,ChuyenNganh.
2.1.5 Thực thể 5: KHOA
-Mỗi bộ trong thực thể tượng trưng cho một khoa.
-Các thuộc tính: MSK,TenKhoa.
Trang
1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 ở một trường Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 ở một trường Đại học - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 ở một trường Đại học 9 10 722