Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Tuan Anh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3924 lần   |   Lượt tải: 20 lần
QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên



Đề Tài :

GVHD: Ths. Nguyễn
Nhóm thực hiện:

Gia Tuấn Anh

1.Nguyễn Khánh Bằng
0411079
2.Nguyễn Ngọc Bảo Thạch 0411114

Trang

1

QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh

TPHCM - 06/2008

I. Khảo sát:
1.1 Mục tiêu:
+ Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm
tư trong một trường đại học
+ Tin học hoá khâu quản lý các đề tài tốt nghiệp của một trường Đại học

1.2 Khảo sát:
- Đối tượng khảo sát: sinh viên, văn thư quản lý phòng đào tạo.
- Phương pháp khảo sát: phỏng vấn, trắc nghiệm (cho sinh viên)
- Nội dung khảo sát:
+ Thu thập dữ liệu
+ Tìm kiếm
+Cập nhật dữ liệu
+ Báo cáo,…

II. Phân tích:
2.1 Thực thể:
Sau khi phân tích đề tài ta có những thực thể ban đầu là:
2.1.1 Thực thể 1: SINHVIEN
-Mỗi một bộ trong thực thể này tượng trưng 1 cho sinh viên năm tư.
-Các thuộc tính: MSSV, TenSV, DC,SDT, GioiTinh…
2.1.2 Thực thể 2: DETAI
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một đề tài tốt nghiệp.
-Các thuộc tính: TenDT,GVHD,GVPB,TGBD,TGKT,Khoa
2.1.3 Thực thể 3: HOIDONG
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một hội đồng bảo vệ đề
tài tốt nghiệp.
-Các thuộc tính: MSHD,ChuTich,ThuKi,NgayGio,DiaChi
2.1.4 Thực thể 4: GIAOVIEN
-Mỗi bộ trong thực thể này tượng trưng cho một giáo viên.
-Các thuộc tính: MSGV,TenGV,DC,SDT,HocVi,ChuyenNganh.
2.1.5 Thực thể 5: KHOA
-Mỗi bộ trong thực thể tượng trưng cho một khoa.
-Các thuộc tính: MSK,TenKhoa.

Trang

2

QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh

2.2 Mô hình ERD:
Sau khi phân tích các mối kết hợp giữa các thực thể ta có mô hình ERD(mô
hình dữ liệu ở mức khái niệm) như sau:
Diem
SINHVIEN
MSSV
TenSV
DC
SDT

(3,3)

(1,n)

(1,1)
Hướng dẫn
(1,1)

Đăng
kí

(1,1)

(0,n)

MSK
TenKhoa

(0,3)
DETAI

Thuộ
c

KHOA

(0,n)

Thuộ
cc
(0,n)

TenDT
TGBD
TGKT
Khoa

(1,1)

GIAOVIEN
MSGV
TenGV
DC
SDT
HocVi
ChuyenNganh
(0,1)

Phản
biện
Chủ tịch

(1,1)
HOIDONG

(1,n)
Bảo vệ

(1,n)

MSHD
ThuKi
NgayGio
DiaChi

Trang

3

QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh

Sau khi vẽ được mô hình ERD ta sẽ có được mô hình quan hệ sau đây:
SINHVIEN(MSSV,TenSV,DC,SDT,TenDT1,TenDT2,Khoa)
KHOA(MSK,TenKhoa)
DETAI(TenDT,TGBD,TGKT,Khoa,GVHD,GVPB)
GIAOVIEN(MSGV,DC,SDT,HocVi,ChuyenNganh)
HOIDONG(MSHD,ChuTich,ThuKi,NgayGio,DiaChi)
DT_HD(TenDT,MSHD)
DIEM(MSSV,MSGV,Diem)
Tất cả các quan hệ trên đều có dạng chuẩn 3.

2.3 Mô tả chi tiết thực thể:
+ Kiểu dữ liệu:
S: số.
C: chuỗi..
D: ngày giờ (Datetime)
+ ...
QUN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đề Tài :
GVHD: Ths. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Nhóm thực hiện:
1.Nguyễn Khánh Bằng 0411079
2.Nguyễn Ngọc Bảo Thạch 0411114
Trang
1
Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp - Người đăng: Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp 9 10 51