Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý dịch vụ bưu phẩm

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 5855 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

QUẢN LÝ DỊCH VỤ BƯU PHẨM
MỤCLỤC
Mục luc..........................................................................................................................2
Lời nói đầu.....................................................................................................................3
I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống...................................................4
1. Khảo sát hệ thống................................................................................................4
2. Phân tích hiện trạng hệ thống..............................................................................6
II. Phân tích yêu cầu.......................................................................................................8
1. Yêu cầu chức năng..............................................................................................8
2. Yêu cầu phi chức năng........................................................................................9
III. Phân tích hệ thống....................................................................................................9
1. Mô hình thực thể ERD........................................................................................9
a. Xác định các thực thể.................................................................................9
b. Mô hình ERD...........................................................................................12
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ.................................................14
3. Mô tả chi tiết các quan hệ.................................................................................15
4. Mô tả bảng tổng kết..........................................................................................24
a. Tổng kết quan hệ......................................................................................24
b. Tổng kết thuộc tính..................................................................................25
IV. Thiết kế giao diện..................................................................................................28
1. Các menu chính của giao diện..........................................................................28
2. Mô tả Form.......................................................................................................35
V. Thiết kế ô xử lí........................................................................
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
QUẢN LÝ DỊCH VỤ BƯU PHẨM
MỤCLỤC
Mục luc..........................................................................................................................2
Lời nói đầu.....................................................................................................................3
I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống...................................................4
1. Khảo sát hệ thống................................................................................................4
2. Phân tích hiện trạng hệ thống..............................................................................6
II. Phân tích yêu cầu.......................................................................................................8
1. Yêu cầu chức năng..............................................................................................8
2. Yêu cầu phi chức năng........................................................................................9
III. Phân tích hệ thống....................................................................................................9
1. Mô hình thực thể ERD........................................................................................9
a. Xác định các thực thể.................................................................................9
b. Mô hình ERD...........................................................................................12
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ.................................................14
3. Mô tả chi tiết các quan hệ.................................................................................15
4. Mô tả bảng tổng kết..........................................................................................24
a. Tổng kết quan hệ......................................................................................24
b. Tổng kết thuộc tính..................................................................................25
IV. Thiết kế giao diện..................................................................................................28
1. Các menu chính của giao diện..........................................................................28
2. Mô tả Form.......................................................................................................35
V. Thiết kế ô xử lí........................................................................................................59
VI. Đánh giá ưu khuyết................................................................................................75
1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý dịch vụ bưu phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý dịch vụ bưu phẩm - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý dịch vụ bưu phẩm 9 10 562