Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý hoạt động của một công ty mua bán và bảo hành thiết bị máy tính

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 5464 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

I.PHÁT BIỂU BÀI TOÁN
Một công ty mua,bán và bảo hành thiết bị máy tính được chia làm ba bộ
phận với những nhiệm vụ khác nhau:Bộ phận bán hàng, bộ phận bảo hành lắp ráp
và bộ phận kho hàng
Khi có yêu cầu nhập thiết bị công ty tiến hành ghi phiếu yêu cầu gồm các
thông tin chi tiết về t.bị và gửi đến cho nhà cung cấp.Nhà cung cấp sẽ gửi đơn
chào hàng chi tiết các t.bị bao gồm các thông tin như: tên, loại t.bị….Qua đơn
chào hàng của nhà cung cấp thì công ty sẽ đưa ra đơn đặt hàng và gửi đến cho nhà
cung cấp,để đáp ứng nhu cầu nhập t.bị của công ty nhà cung cấp sẽ chuyển thiết
bị cho công ty theo hợp đồng mua,bán hàng hóa và biên lai bàn giao t.bị(kiêm hóa
đơn thanh toán tiền t.bị).Trước khi nhập hàng vào kho thì công ty sẽ kiểm tra xem
đã đủ t.bị chưa theo biên bản bàn giao t.bị mà nhà cung cấp gửi đến,đồng thời
công ty sẽ ghi các thông tin cần thiết vào sổ chi và sổ kho.
Khi khách có nhu cầu mua thiết bị sẽ lập phiếu yêu cầu với công ty,để đáp
ứng yêu cầu của khách bộ phận bán hàng sẽ đưa ra bảng báo giá máy tính cho
khách.Nếu khách hàng đồng ý mua thì làm đơn đặt hàng với công ty.Sau đó công
ty sẽ tiến hành bàn giao t.bị cho khách thông qua phiếu bảo hành kiêm phiếu bàn
giao thiết bị và gửi đến khách hàng hóa đơn thanh toán.Khi khách đã thanh toán
tiền thiết bị thì công ty sẽ lập biên lai thu tiền cho khách đồng thời sẽ ghi các
thông tin cần thiết vào sổ thu & sổ kho.
Khi khách có yêu cầu về bảo hành t.bị thì công ty sẽ nhận t. bị cần bảo hành
thông qua biên lai nhận t.bị bảo hành.Bộ phận bảo hành sẽ tiến hành kiểm tra
phiếu bảo hành nếu còn hạn bảo hành thì sửa chữa theo bảo hành,còn nếu phiếu
bảo hành đã hết hạn thì kèm theo hóa đơn thanh toán tiền sửa chữa khi gửi lại t.bị
cho khách thông qua biên lai trả t.bị.Đồng thời ghi các thông tin cần thiết vào sổ
bảo hành.
Sau một khoảng thời gian nhất định các bộ phận sẽ tổng hợp thông tin
mua,bán,bảo hành và các thông tin khác để lập báo cáo lên lãnh đạo công ty.

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

Các hồ sơ dữ liệu

SĐT : 0986123996

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Email: uyenlong_t...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I.PHÁT BIỂU BÀI TOÁN
Một công ty mua,bán và bảo hành thiết bị máy tính được chia làm ba bộ
phận với những nhiệm vụ khác nhau:Bộ phậnn hàng, bộ phận bảo hành lắp ráp
và bộ phận kho hàng
Khi yêu cầu nhập thiết bị công ty tiến hành ghi phiếu yêu cầu gồm các
thông tin chi tiết v t.bị và gửi đến cho n cung cấp.Nhà cung cấp s gửi đơn
chào hàng chi tiết các t.bị bao gồm các thông tin như: tên, loại t.bị….Qua đơn
chào hàng của nhà cung cấp thì công ty sẽ đưa ra đơn đặt hàng và gửi đến cho nhà
cung cấp,để đáp ng nhu cầu nhập t.bị của công ty nhà cung cấp s chuyển thiết
bị cho công ty theo hợp đồng mua,bán hàng hóa và biên lai bàn giao t.bị(kiêm hóa
đơn thanh toán tiền t.bị).Trước khi nhập hàng vào kho thì công ty sẽ kiểm tra xem
đã đ t.bị chưa theo biên bản bàn giao t.bị mà nhà cung cấp gửi đến,đồng thời
công ty sẽ ghi các thông tin cần thiết vào sổ chi và sổ kho.
Khi khách có nhu cầu mua thiết bị sẽ lập phiếu yêu cầu với công ty,để đáp
ứng yêu cầu của khách bộ phận bán hàng sẽ đưa ra bảng báo giá máy tính cho
khách.Nếu khách hàng đồng ý mua thì làm đơn đặt hàng với công ty.Sau đó công
ty sẽ tiến hành bàn giao t.bị cho khách thông qua phiếu bảo hành kiêm phiếu bàn
giao thiết bị và gửi đến khách hàng hóa đơn thanh toán.Khi khách đã thanh toán
tiền thiết bị thì công ty sẽ lập biên lai thu tiền cho khách đồng thời sẽ ghi các
thông tin cần thiết vào sổ thu & sổ kho.
Khi khách có yêu cầu về bảo hành t.bị thì công ty sẽ nhận t. bị cần bảo hành
thông qua biên lai nhận t.bị bảo hành.Bộ phận bảo hành sẽ tiến hành kiểm tra
phiếu bảo hành nếu còn hạn bảo hành thì sửa chữa theo bảo hành,còn nếu phiếu
bảo hành đã hết hạn thì kèm theo hóa đơn thanh toán tiền sửa chữa khi gửi lại t.bị
cho khách thông qua biên lai trả t.bị.Đồng thời ghi các thông tin cần thiết vào s
bảo hành.
Sau một khoảng thời gian nhất định các bộ phận s tổng hợp thông tin
mua,bán,bảo hành và các thông tin khác để lập báo cáo lên lãnh đạo công ty.
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý hoạt động của một công ty mua bán và bảo hành thiết bị máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý hoạt động của một công ty mua bán và bảo hành thiết bị máy tính - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý hoạt động của một công ty mua bán và bảo hành thiết bị máy tính 9 10 305