Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý việc bán hàng xuất khẩu các vật dụng bằng gỗ của côn ty TNHH Tân Mai

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

I.
1.

SĐT : 0986123996

Muïc tieâu phaïm vi ñeà taøi:
Muïc tieâu:
Phaân tích thieát keá heä thoáng quaûn lyù vieäc baùn haøng xuaát khaåu caùc vaät duïng baèng goã cuûa

coân ty TNHH Taân Mai, nhaèm giuùp cho vieäc quaûn lyù ñöôïc deã daøng .
2.

Phaïm vi:
Naèm trong giôùi haïn moân hoïc Phaân tích thieát keá heä thoáng thoâng tin vaø caùc muïc tieâu treân.

II.

Phaân tích:

1. Phaùt hieän thöïc the:å
1)

Thöïc theå : KHACH_HANG
o moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 khaùch haøng giao dòch
o caùc thuoäc tính : MS_KH, TEN_KH, DC_KH,EMAIL_KH,
QUOCGIA,DT_KH,FAX

2)

Thöïc theå :NHACC
o Moãi thöïc theå laø töôïng tröng cho 1 nhaø cung caáp goã cho coâng ty
o Caùc thuoäc tính : MS_NHACC, TEN_NHACC, DC_NHACC,
DT_NHACC

3)

Thöïc theå : GO
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 loaïi goã ñöôïc nhaäp vaøo vaø ñöôïc cheá
taïo thaønh caùc saûn phaåm
o Caùc

thuoäc

tính

:

MS_GO,

TEN_GO,

TONKHO_GO,

THONGSOKT_GO
4)

Thöïc theå : KHO_XUONG
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 nhaø kho hoaëc xöôûng saûn xuaát ra caùc
saûn phaåm töø goã cuûa coâng ty duøng ñeå chöùa goã vaø caùc saûn phaåm laøm ra
o Caùc thuoäc tính : MS_KX, TEN_KX, DC_KX, DT_KX

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

5)

SĐT : 0986123996

Thöïc theå : PHIEU_NHAP
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 phieáu nhaäp caùc nguyeân lieäu goã töø
caùc nhaø cung caáp vaøo caùc kho xöôûng cuûa coâng ty
o Caùc thuoäc tính :MS_PN, NGAY_NHAP

6)

Thöïc theå : PHIEU_XUAT
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 phieáu xuaát caùc saûn phaåm ra khoûi kho
o Caùc thuoäc tính : MS_PX, NGAY_XUAT

7)

Thöïc theå : NHAN_VIEN
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 nhaân vieân laøm vieäc taïi coâng ty
o Caùc thuoäc tính : MS_NV, MAT_MA, TEN_NV, CMND, DC_NV ,
DT_NV, QUE_QUAN, TONGIAO, DANTOC, NGAY_SINH

8)

Thöïc theå : NVVP
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 nhaân vieân laøm vieäc taïi vaên phoøng
o Caùc thuoäc tính : HOCVI, TD_NN, CHU_VU, EMAIL_NV

9)

Thöïc theå : NVSX
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 nhaân vieân saûn xuaát ra caùc saûn phaåm
baèng goã
o Caùc thuoäc tính : BACTHO

10) Thöïc theå :SANPHAM
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 saûn phaåm cuûa coâng ty laøm ra
o Caùc thuoäc tính : MS_SP, TEN_SP
11) Thöïc theå : HOADON
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 hoaù ñôn thanh toaùn tieàn cuûa coâng ty
vôùi khaùch haøng
o Caùc thuoäc tính :MS_HD, NGAYLAP_HD, TONGGIA
2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongth...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I. Muïc tieâu phaïm vi ñeà taøi:
1. Muïc tieâu:
Phaân tích thieát keá heä thoáng quaûn lyù vieäc baùn haøng xuaát khaåu caùc vaät duïng baèng goã cuûa
coân ty TNHH Taân Mai, nhaèm giuùp cho vieäc quaûn lyù ñöôïc deã daøng .
2. Phaïm vi:
Naèm trong giôùi haïn moân hoïc Phaân tích thieát keá heä thoáng thoâng tin vaø caùc muïc tieâu treân.
II. Phaân tích:
1. Phaùt hieän thöïc the:å
1) Thöïc theå : KHACH_HANG
o moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 khaùch haøng giao dòch
o caùc thuoäc tính : MS_KH, TEN_KH, DC_KH,EMAIL_KH,
QUOCGIA,DT_KH,FAX
2) Thöïc theå :NHACC
o Moãi thöïc theå laø töôïng tröng cho 1 nhaø cung caáp goã cho coâng ty
o Caùc thuoäc tính : MS_NHACC, TEN_NHACC, DC_NHACC,
DT_NHACC
3) Thöïc theå : GO
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 loaïi goã ñöôïc nhaäp vaøo vaø ñöôïc cheá
taïo thaønh caùc saûn phaåm
o Caùc thuoäc tính : MS_GO, TEN_GO, TONKHO_GO,
THONGSOKT_GO
4) Thöïc theå : KHO_XUONG
o Moãi thöïc theå töôïng tröng cho 1 nhaø kho hoaëc xöôûng saûn xuaát ra caùc
saûn phaåm töø goã cuûa coâng ty duøng ñeå chöùa goã vaø caùc saûn phaåm laøm ra
o Caùc thuoäc tính : MS_KX, TEN_KX, DC_KX, DT_KX
1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý việc bán hàng xuất khẩu các vật dụng bằng gỗ của côn ty TNHH Tân Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý việc bán hàng xuất khẩu các vật dụng bằng gỗ của côn ty TNHH Tân Mai - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý việc bán hàng xuất khẩu các vật dụng bằng gỗ của côn ty TNHH Tân Mai 9 10 431