Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý

Được đăng lên bởi ngo-quoc-tuan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1586 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mô Hình Nghiệp Vụ
Biểu Đồ Ngữ Cảnh:
Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân, hồ sơ

Cụm động từ + bổ ngữ
Lập danh sách gửi thông báo hội
thảo
Đăng ký tham dự
Đóng lệ phí
Lập danh sách tham gia hội thảo
chính thức
Gửi thông báo hội thảo
Gửi các báo cáo cho các phản biện
Nhận các bản nhận xét và phiếu
điểm từ phản biện
Đánh thư thông báo và gửi cho các
tác giả được chọn
In kỷ yếu, chương trình chi tiết,
danh sách người tham dự hội tảo
chính thức
Chuẩn bị hồ sơ cho người tham dự
Xây dựng các chủ đề cho hội thảo
Lập danh sách để chọn ra các phản
biện
Xét duyệt và sắp xếp các báo cáo
được chọn
Lập danh sách các báo cáo được
chọn
Lên lịch hội thảo
Gửi trả báo cáo không được chọn

Cụm danh từ
Người tham dự hội thảo
Ban phụ trách đăng ký
Ban thư ký
Ban phụ trách chương
trình
Phản biện
Danh sách khách mời
Ngân hàng
Phiếu đăng ký
Hóa đơn thu tiền
Danh sách chờ thanh toán
Danh sách chính thức
Thông báo hội thảo
Báo cáo
Bản nhận xét của phản
biện
Phiếu điểm
Thư thông báo
Danh sách các bản báo
cáo được chọn
Bản chương trình
Các chủ đề của hội nghị
Danh sách các phản biện
Danh sách không được
chọn
Chủ đề hội nghị

Nhận xét
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Hồ sơ DL
Tác nhân
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
=
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
=

1. Thiết lập sơ đồ ngữ cảnh

Điền thông tin đăng ký gửi qua bưu điện

NGƯỜI
NGƯỜI
ĐĂNG
ĐĂNG
KÝ
KÝ

PHẢN BIỆN

Đăng ký qua điện thoại

Đóng lệ phí bằng tiền mặt

Thông báo
hội thảo

Mời phản biện các báo cáo

Ghi bhaajn xét và cho điểm

Ngân hàng

Chuyển
khoản

Giấy chuyển
tiền

Danh sách các cơ quan trong nước và ngoài nước

BAN PHỤ TRÁCH
CHƯƠNG TRÌNH

Ghi nhận xét và cho điểm

BAN
THƯ
KÝ

Danh sách chính thức những người tham gia hội
thảo

Mời phản biện báo cáo
Chuyển bản nhận xét

Gửi báo cáo tham dự
hội thảo

Trả lại báo cáo không
được chọn

TÁC GIẢ

BAN
BAN
PHỤ
PHỤ
TRÁCH
TRÁCH
ĐĂNG
ĐĂNG
KÝ HỘI
KÝ HỘI
THẢO
THẢO

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
QUỐC TẾ
QUỐC TẾ

2. Biểu đồ phân rã chức năng

BAN PHỤ TRÁCH ĐĂNG KÝ
BAN PHỤ TRÁCH ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỘI THẢO
THAM DỰ HỘI THẢO

1.1 Nhận thông tin
đăng ký

2. BAN THƯ KÝ
2. BAN THƯ KÝ

2.1 Gửi thư thông báo tới các
công ty trong nước và ngoài nước

3. BAN PHỤ TRÁCH ĐĂNG KÝ
3. BAN PHỤ TRÁCH ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỘI THẢO
THAM DỰ HỘI THẢO

3.1 Mời một số nhà khoa học
phản biện các báo cáo

2.2 Nhận các báo cáo từ tác giả
3.2 Xét duyệt sơ bộ các báo cáo

1.2 Thu lệ phí
2.3 Gửi báo cáo t...
Mô Hình Nghiệp Vụ
Biểu Đồ Ngữ Cảnh:
Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân, hồ sơ
Cụm động từ + bổ ngữ Cụm danh từ Nhận xét
Lập danh sách gửi thông báo hội
thảo
Đăng ký tham dự
Đóng lệ phí
Lập danh sách tham gia hội thảo
chính thức
Gửi thông báo hội thảo
Gửi các báo cáo cho các phản biện
Nhận các bản nhận xét phiếu
điểm từ phản biện
Đánh thư thông báo gửi cho các
tác giả được chọn
In kỷ yếu, chương trình chi tiết,
danh sách người tham dự hội tảo
chính thức
Chuẩn bị hồ sơ cho người tham dự
Xây dựng các chủ đề cho hội thảo
Lập danh sách để chọn ra các phản
biện
Xét duyệt sắp xếp các báo cáo
được chọn
Lập danh sách các báo cáo được
chọn
Lên lịch hội thảo
Gửi trả báo cáo không được chọn
Người tham dự hội thảo
Ban phụ trách đăng ký
Ban thư ký
Ban phụ trách chương
trình
Phản biện
Danh sách khách mời
Ngân hàng
Phiếu đăng ký
Hóa đơn thu tiền
Danh sách chờ thanh toán
Danh sách chính thức
Thông báo hội thảo
Báo cáo
Bản nhận xét của phản
biện
Phiếu điểm
Thư thông báo
Danh sách các bản o
cáo được chọn
Bản chương trình
Các chủ đề của hội nghị
Danh sách các phản biện
Danh sách không được
chọn
Chủ đề hội nghị
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Hồ sơ DL
Tác nhân
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
=
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
Hồ sơ DL
=
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý - Người đăng: ngo-quoc-tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý 9 10 145