Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----    ----

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÀI TẬP NHÓM

Đề tài: : Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM
Giáo viên : Nguyễn Đình Hiến
Sinh viên : Nguyễn Thị Thực
Nguyễn Thị Son
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Thùy
Hoàng Ngọc Sơn
Nguyễn Văn Sơn
Bùi Văn Thọ
Phạm Mạnh Tiến
Trần Thiện Thanh
Lớp

:

L10CQCN3-B

Hà Nội, tháng 8 năm 2011

MỤC LỤC

Bài tập nhóm

Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.1. Các khái niệm cơ bản của phương pháp hướng đối tượng
1.1.1. Đối tượng (object)
Một đối tượng biểu diễn một thực thể vật lý, một thực thể khái niệm hoặc một thực
thể phần mềm . Có thể định nghĩa một đối tượng là một khái niệm, sự trừu tượng hoặc
một vật với giới hạn rõ ràng và có ý nghĩa với một ứng dụng cụ thể.
1.1.2. Lớp (class)
Lớp là mô tả của một nhóm đối tượng có chung các thuộc tính, hành vi và các mối
quan hệ. Như vậy, một đối tượng là thể hiện của một lớp và một lớp là một định nghĩa
trừu tượng của đối tượng.
1.1.3. Thành phần (component)
Là một phần của hệ thống, hoạt động độc lập và giữ một chức năng nhất định
trong hệ thống.
1.1.4. Gói (package)
Là một cách tổ chức các thành phần, phần tử trong hệ thống thành các nhóm.Nhiều
gói có thể kết hợp với nhau thành một hệ thống con.
1.1.5. Kế thừa
Trong phương pháp hướng đối tượng , một lớp có thể sử dụng lại các thuộc tính và
phương thức của một hoặc nhiều lớp khác. Kiểu quan hệ này gọi là quan hệ kế thừa, được
xây dựng dựa trên mối quan hệ kế thừa trong bài toán thực tế. Ví dụ, giả sử t có lớp Người
gồm các thuộc tính: tên, ngày sinh, quê quán, giới tính. Lớp Nhân viên có quan hệ kế thừa
từ lớp Người sẽ có tất cả các thuộc tính trên và bổ sung thêm các thuộc tính mới gồm:
chức vụ, lương.
1

Bài tập nhóm

Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM

Vòng đời phát triển phần mềm hướng đối tượng cũng có các pha tương tự như các
vòng đời phát triển phần mềm nói chung. Các pha cơ bản đặc trưng trong phát triển phần
mềm hướng đối tượng bao gồm:

1.1.6. Phân tích hướng đối tượng
Xây dựng một mô hình chính xác để mô tả hệ thống cần xây dựng là gì. Thành
phần của mô hình này là các đối tượng gắn với hệ thống thực.
1.1.7. Thiết kế hướng đối tượng
Là giai đoạn tổ chức chương trình thành các tập hợp đối tượng cộng tác, mỗi đối
tượng trong đó là một thực thể của một lớp. Kết quả của pha thiết kế cho biết hệ thống sẽ
được xây dựng như thế nào qua các bản thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết.
1.1.8. L...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---- ----
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÀI TẬP NHÓM
Đề tài: : Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM
Giáo viên : Nguyễn Đình Hiến
Sinh viên : Nguyễn Thị Thực
Nguyễn Thị Son
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Thùy
Hoàng Ngọc Sơn
Nguyễn Văn Sơn
Bùi Văn Thọ
Phạm Mạnh Tiến
Trần Thiện Thanh
Lớp : L10CQCN3-B
Hà Nội, tháng 8 năm 2011
MỤC LỤC
Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống rút tiền tự động ATM 9 10 271