Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi lamnntvu-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập mẫu:
Phân tích thiết kế
hệ thống quản lý thông tin thư viện
1. Mô tả nghiệp vụ hệ thống
a. Các nhiệm vụ cơ bản:

- Cập nhật và bổ sung các loại đầu sách, tài liệu, giáo trình … cùng những thông tin có
liên quan lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- Quản lý bạn đọc mượn trả tài liệu trong thư viện.
- Quản lý thông tin về tư liệu, thư mục, lượng sách còn, đã cho mượn, đã mất…
- Báo cáo, thông kế theo tháng, quý về tài liệu và thông tin bạn đọc trong thư viện.

b. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm:

Hệ thống quản lý thư viện gồm ba bộ phận chính, ba bộ phận này hoạt động có quan hệ
tương đối độc lập trong nhiều quy trình xử lý công việc:
- Bộ phận cập nhật, bổ sung, trao đổi, sắp xếp thông tin, xử lý kỹ thuật (ký hiệu
là CNSX):
o Nhiệm vụ chính của bộ phận này là mua sách, nhập sách từ nhiều nguồn khác
nhau. Liên hệ với bộ phận bạn đọc để có danh sách các yêu cầu cập nhật sách. Bộ
phận này còn có trách nhiệm xử lý kỹ thuật đối với những đầu sách được nhập về
như đóng dấu, gán nhãn, làm hồ sơ cho sách, đăng ký vào sổ tài liệu tài sản của thư
viện, nhập vào cơ sở dữ liệu.
- Bộ phận phân loại biên mục và xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu (ký hiệu là
XDBM):
o Khi nhận được sách từ bộ phận CNSX – bộ phận XDBM có trách nhiệm phân loại tài
liệu thành nhiều thư mục, định ra từ khóa để phục vụ cho công tác tìm kiếm, tra cứu
tài liệu sau này. Bên cạnh đó bộ phận XDBM hoàn thiện quy trình cập nhật sách bằng
cách đưa sách về kho, phân loại sách theo từng kho và nhập cơ sở dữ liệu đối với
những trường cần bổ sung đối với từng đầu sách.
- Bộ phận quản lý bạn đọc và mượn trả (ký hiệu là BDMT):
o Có trách nhiệm trực tiếp tiếp xúc với bạn đọc, quản lý thông tin tình hình sử dụng
sách trong thư viện. Đối với những loại sách cần được bảo lưu cẩn thận cần có cơ
chế đặc biệt để kiểm tra, gia hạn thời gian đọc và thông báo với bạn đọc trong
trường hợp những sách thuộc loại này đã quá hạn mượn. Bộ phận này còn cần có
nhiệm vụ phát hiện ra các sai sót về tài liệu được đem trả từ bạn đọc và phạt tiền
trong trường hợp tài liệu được đem trả có hư hỏng. Cần có quan hệ chặt chẽ với
Phòng Đào tạo, văn phòng các Khoa, Bộ môn trong trường để có kế hoạch rõ ràng cụ
thể về việc cập nhật, bổ sung tài liệu cho bộ phận CNSX.

c. Quy trình xử lý và các dữ liệu xử lý:

Khi có yêu cầu về cập nhật thêm đầu sách, số lượng sách từ Phòng Đào tạo,
văn phòng Khoa, Bộ môn trong trường, bộ phận BDMT sẽ đưa những yêu cầu cập nhật
đó vào danh sách các yêu cầu để phục vụ cho công tác bổ sung, cập nhật...
1
Bài tp mu:
Phân tích thiết kế
h thng qun lý thông tin thư vin
1. Mô t nghip v h thng
a.
Các nhim v cơ bn:
- Cp nht và b sung các loi đầu sách, tài liu, giáo trình … cùng nhng thông tin có
liên quan lưu tro cơ s d liu.
- Qun lý bn đọc mượn tr tài liu trong thư vin.
- Qun lý thông tin v tư liu, thư mc, lượng sách còn, đã cho mượn, đã mt…
- Báo cáo, thông kế theo tháng, quý v tài liu và thông tin bn đọc trong thư vin.
b.
Cơ cu t chc và s phân công trách nhim:
H thng qun lý thư vin gm ba b phn chính, ba b phn này hot động có quan h
tương đối độc lp trong nhiu quy trình x lý công vic:
- B phn cp nht, b sung, trao đổi, sp xếp thông tin, x lý k thut (ký hiu
là CNSX):
o Nhim v chính ca b phn này là mua sách, nhp sách t nhiu ngun khác
nhau. Liên h vi b phn bn đọc để có danh sách các yêu cu cp nht sách. B
phn này còn có trách nhim x lý k thut đối vi nhng đầu sách được nhp v
như đóng du, gán nhãn, làm h sơ cho sách, đăng ký vào si liu tài sn ca thư
vin, nhp vào cơ s d liu.
- B phn phân loi biên mc và xây dng hoàn chnh cơ s d liu (ký hiu là
XDBM):
o Khi nhn được sách t b phn CNSX – b phn XDBM có trách nhim phân loi tài
liu thành nhiu thư mc, định ra t khóa để phc v cho công tác tìm kiếm, tra cu
tài liu sau này. Bên cnh đó b phn XDBM hoàn thin quy trình cp nht sách bng
cách đưa sách v kho, phân loi sách theo tng kho và nhp cơ s d liu đối vi
nhng trường cn b sung đối vi tng đầ
u sách.
- B phn qun lý bn đọc và mượn tr (ký hiu là BDMT):
o Có trách nhim trc tiếp tiếp xúc vi bn đọc, qun lý thông tin tình hình s dng
sách trong thư vin. Đối vi nhng loi sách cn được bo lưu cn thn cn có cơ
chế đặc bit để kim tra, gia hn thi gian đọc và thông báo vi bn đọc trong
trường hp nhng sách thuc loi này đã quá hn mượn. B phn này còn cn có
nhim v phát hin ra các sai sót v tài liu được đem tr t bn đọc và pht tin
trong trường hp tài liu được đem tr có hư hng. Cn có quan h cht ch vi
Phòng Đào to, văn phòng các Khoa, B môn trong trường để có kế hoch rõ ràng c
th v vic cp nh
t, b sung tài liu cho b phn CNSX.
c.
Quy trình x lý và các d liu x lý:
Khi yêu cu v cp nht thêm đầu sách, s lượng sách t Phòng Đào to,
văn phòng Khoa, B môn trong trường, b phn BDMT s đưa nhng yêu cu cp nht
đó vào danh sách các yêu cu để phc v cho công tác b sung, cp nht ca b
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: lamnntvu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 998