Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Hòa Đại Nhân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ CỬA HÀNG GIÀY DÉP
1. Yêu cầu
Một cửa hàng bán giày dép cần xây dựng một phần mềm để quản lý việc
quản lý thông tin của các mặt hàng, bán hàng, nhập hàng, quản lý thông
tin của khách hàng, tính toán thống kê lợi nhuận của của cửa hàng…
2. Xác định nhiệm vụ cơ bản
 Giúp tự động các công việc để tiết kiệm thời gian và công sức như: tự
tạo mã số hàng hóa, lập các hóa đơn tự động, thông tin của các mặt
hàng đã bán…
 Cập nhật thông tin của các mặt hàng mới vào danh sách hàng bán xóa
thông tin của một số mặt hàng không còn bán nữa
 Tính toán lợi nhuận, doanh thu cho của hàng
 Tìm kiếm thông tin của các mặt hàng
 Thiết lập các hóa đơn nhập, bán.
 Quản lý các nhà cung cấp, thông tin của khách hàng, nhân viên
3. Các bộ phận cần quản lý
 Mặt hàng: mã hàng, tên hàng, loại hàng, size, số lượng hiện có, màu
sắc, giá bán
 Thông tin của các nhà cung cấp: mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ, số điện
thoại
 Nhân viên của cửa hàng: mã nhân viên, tên, giới tính, địa chỉ, số điện
thoại
 Thông tin khách hàng: tên, số điện thoại…
 Bộ phận nhập hàng: số phiếu, ngày lập, nhân viên lập, tên nhà cung
cấp, danh sách các mặt hàng nhập, số lượng nhập và giá nhập
 Bộ phận bán hàng: số hóa đơn, ngày bán, nhân viên bán, khách hàng,
danh sách hàng bán, giá bán…
4. Sơ đồ chức năng:
Quản lý cửa
hàng giày dép
Quản lý mặt
hàng

Tìm kiếm mặt
hàng

Thêm, bớt, cập
nhật thông tin mặt
hàng

Quản lý nhân
viên

Tìm kiếm
nhân viên

Thêm, bớt, cập nhật thông tin cho
nhân viên (cấp quyền truy cập)

Quản lý nhà
cung cấp

Tìm kiếm nhà
cung cấp
(NCC)
Lập, in hóa
đơn nhập
hàng

Thêm, bớt, cập
nhật thông tin cho

Lập, in hóa
đơn bán hàng

Quản lý danh mục
hàng bán (giá bán, số
lượng)

Quản lý nhập
hàng
Quản lý bán
hàng

Quản lý doanh
Doanh thu
thu
theo từng thời
SV thực hiện: Nguyễn Võ An Hòa
điểm

Quản lý danh mục
hàng nhập (giá nhập,
số lượng)

Báo cáo
doanh số theo
GV
nhân viên

Doanh thu
Doanh thu
trên từng
theo khách
hướng dẫn: Trương Công Tuấn
sản phẩm
hàng

5. Sơ đồ thực thể mối quan hệ ER

6. Mô hình quan hệ

SV thực hiện: Nguyễn Võ An Hòa

GV hướng dẫn: Trương Công Tuấn

...
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ CỬA HÀNG GIÀY DÉP
1. Yêu cầu
Một cửa hàng bán giày dép cần xây dựng một phần mềm để quản lý việc
quản lý thông tin của các mặt hàng, bán hàng, nhập hàng, quản lý thông
tin của khách hàng, tính toán thống kê lợi nhuận của của cửa hàng…
2. Xác định nhiệm vụ cơ bản
Giúp tự động các công việc để tiết kiệm thời gian và công sức như: tự
tạo mã số hàng hóa, lập các hóa đơn tự động, thông tin của các mặt
hàng đã bán…
Cập nhật thông tin của các mặt hàng mới vào danh sách hàng bán xóa
thông tin của một số mặt hàng không còn bán nữa
Tính toán lợi nhuận, doanh thu cho của hàng
Tìm kiếm thông tin của các mặt hàng
Thiết lập các hóa đơn nhập, bán.
Quản lý các nhà cung cấp, thông tin của khách hàng, nhân viên
3. Các bộ phận cần quản lý
Mặt hàng: mã hàng, tên hàng, loại hàng, size, số lượng hiện có, màu
sắc, giá bán
Thông tin của các nhà cung cấp: mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ, số điện
thoại
Nhân viên của cửa hàng: mã nhân viên, tên, giới tính, địa chỉ, số điện
thoại
Thông tin khách hàng: tên, số điện thoại…
Bộ phận nhập hàng: số phiếu, ngày lập, nhân viên lập, tên nhà cung
cấp, danh sách các mặt hàng nhập, số lượng nhập và giá nhập
Bộ phận bán hàng: số hóa đơn, ngày bán, nhân viên bán, khách hàng,
danh sách hàng bán, giá bán…
4. Sơ đồ chức năng:
SV thực hiện: Nguyễn Võ An Hòa GV hướng dẫn: Tơng Công Tuấn
Doanh thu
trên từng
sản phẩm
Báo cáo
doanh số theo
nhân viên
Doanh thu
theo từng thời
điểm
Quản lý danh mục
hàng bán (giá bán, số
lượng)
Lập, in hóa
đơn bán hàng
Quản lý danh mục
hàng nhập (giá nhập,
số lượng)
Lập, in hóa
đơn nhập
hàng
Thêm, bớt, cập
nhật thông tin cho
Tìm kiếm nhà
cung cấp
(NCC)
Thêm, bớt, cập nhật thông tin cho
nhân viên (cấp quyền truy cập)
Tìm kiếm
nhân viên
Tìm kiếm mặt
hàng
Thêm, bớt, cập
nhật thông tin mặt
hàng
Quản lý cửa
hàng giày dép
Quản lý nhập
hàng
Quản lý mặt
hàng
Quản lý nhà
cung cấp
Quản lý doanh
thu
Quản lý bán
hàng
Quản lý nhân
viên
Doanh thu
theo khách
hàng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: Hòa Đại Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 469