Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Hoang Nguyen
Số trang: 252 trang   |   Lượt xem: 2014 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRẦN ĐÌNH QUẾ

GIÁO TRÌNH

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN

1

MỤC LỤC

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ... 1
1.1 GIỚI THIỆU ........................................................................................................... 1
1.2 CÁC KIỂU HỆ THỐNG THÔNG TIN ................................................................ 4
1.3 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ........................ 6
1.3.1 Lớp và đối tượng ............................................................................................... 6
1.3.2 Phương thức và thông điệp ................................................................................ 8
1.3.3 Đóng gói và ẩn dấu thông tin ............................................................................ 8
1.3.4 Đa xạ và ràng buộc động ................................................................................. 12
1.3.5 Quan hệ giữa các lớp ....................................................................................... 12
1.4 SỬ DỤNG LẠI ...................................................................................................... 21
1.5 KẾT LUẬN............................................................................................................ 23
BÀI TẬP ...................................................................................................................... 23

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA HỆ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .... 25
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML ........................................................................................ 25
2.1.1 Lịch sử phát triển của UML ............................................................................ 25
2.1.2 UML – Ngôn ngữ mô hình hoá hướng đối tượng ........................................... 25
2.1.3 Các khái niệm cơ bản trong UML ................................................................... 26
2.2 CÁC BIỂU ĐỒ TRONG UML ............................................................................ 28
2.2.1 Biểu đồ ca sử dụng .......................................................................................... 29
2.2.2 Biểu đồ lớp ...................................................................................................... 31
2.2.3 Biểu đồ trạng thái ............................................................................................ 36
2.2.4 Biểu đồ tuần tự ................................................................................................ 39
2.2.5 Biểu...
1
TRẦN ĐÌNH QUẾ
GIÁO TRÌNH
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
252 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 128