Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML

Được đăng lên bởi Quang Tuan
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 3264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích và thiết kế
Hệ thống thông tin với UML
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1- DẪN NHẬP:
1.1- Tính trực quan:
Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày
bằng đồ thị sẽ truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với
phần mềm cũng vậy, khi ngành Công nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ
thống sẽ trở nên phức tạp hơn. Khả năng nắm bắt và kiểm soát sự phức tạp đó của chúng
ta đi kèm với khả năng trình bày hệ thống một cách toàn diện - một sự trình bày vượt ra
ngoài giới hạn của những dòng lệnh thô. Sự thành công trên thị trường của những ngôn
ngữ như Visual Basic và phần giao diện trực quan của C++, Java đã cho thấy sự trình bày
trực quan mang tính cốt yếu đối với quá trình phát triển các hệ thống phức tạp.
1.2- Mô hình trừu tượng:
Trước đây, có một thời gian dài, ngành công nghiệp chúng ta đã phải nói tới một "Cuộc
khủng hoảng phần mềm". Các cuộc tranh luận đều dựa trên thực tế là chẳng những nhiều
đồ án phần mềm không thể sản sinh ra những hệ thống thoả mãn đòi hỏi và nhu cầu của
khách hàng, mà còn vượt quá ngân sách và thời hạn. Các công nghệ mới như lập trình
hướng đối tượng, lập trình trực quan cũng như các môi trường phát triển tiên tiến có giúp
chúng ta nâng cao năng suất lao động, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng chỉ hướng
tới tầng thấp nhất của việc phát triển phần mềm: phần viết lệnh (coding). Một trong
những vấn đề chính của ngành phát triển phần mềm thời nay là có nhiều đồ án bắt tay vào
lập trình quá sớm và tập trung quá nhiều vào việc viết code. Lý do một phần là do ban
quản trị thiếu hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và họ nảy lo âu khi thấy đội
quân lập trình của họ không viết code. Và bản thân các lập trình viên cũng cảm thấy an
tâm hơn khi họ ngồi viết code - vốn là tác vụ mà họ quen thuộc! – hơn là khi xây dựng
các mô hình trừu tượng cho hệ thống mà họ phải tạo nên.
1.3- Mô hình hóa trực quan:

Mô hình hoá trực quan là một phương thức tư duy về vấn đề sử dụng các mô hình được
tổ chức xoay quanh các khái niệm đời thực. Mô hình giúp chúng ta hiểu vấn đề, giao tiếp
với mọi người có liên quan đến dự án (khách hàng, chuyên gia lĩnh vực thuộc đề án, nhà
phân tích, nhà thiết kế, …). Mô hình rất hữu dụng trong việc mô hình hoá doanh nghiệp,
soạn thảo tài liệu, thiết kế chương trình cũng như ngân hàng dữ liệu. Mô hình giúp hiểu
các đòi hỏi của hệ thống tốt hơn, tạo các thiết kế rõ ràng hơn và xây dựng nên các hệ
thống dễ bảo trì ...
Phân tích và thiết kế
H thng thông tin vi UML
Chương 1: TNG QUAN V PHÂN TÍCH THIT K H THNG
1- DN NHP:
1.1- Tính trc quan:
Chúng ta có th thy rng: "Mt s tp hp d liu phc tp nht định khi được trình bày
bng đồ th s truyn ti đến người đọc nhiu thông tin hơn so vi các d liu thô". Vi
phn mm cũng vy, khi ngành Công nghip ca chúng ta ngày càng phát trin, các h
thng s tr nên phc tp hơn. Kh năng nm bt và ki
m soát s phc tp đó ca chúng
ta đi kèm vi kh năng trình bày h thng mt cách toàn din - mt s trình bày vượt ra
ngoài gii hn ca nhng dòng lnh thô. S thành công trên th trường ca nhng ngôn
ng như Visual Basic và phn giao din trc quan ca C++, Java đã cho thy s trình bày
trc quan mang tính ct yếu đối vi quá trình phát trin các h thng phc tp.
1.2- Mô hình tru tượng:
Trước đây, có mt thi gian dài, ngành công nghip chúng ta đã phi nói ti mt "Cuc
khng hong phn mm". Các cuc tranh lun đều da trên thc tế là chng nhng nhiu
đồ án phn mm không th sn sinh ra nhng h thng tho mãn đòi hi và nhu cu ca
khách hàng, mà còn vượt quá ngân sách và thi hn. Các công ngh mi như lp trình
hướng đối tượng, lp trình trc quan cũ
ng như các môi trường phát trin tiên tiến có giúp
chúng ta nâng cao năng sut lao động, nhưng trong nhiu trường hp, chúng ch hướng
ti tng thp nht ca vic phát trin phn mm: phn viết lnh (coding). Mt trong
nhng vn đề chính ca ngành phát trin phn mm thi nay là có nhiu đồ án bt tay vào
lp trình quá sm và tp trung quá nhiu vào vic viết code. Lý do mt phn là do ban
qun tr thiế
u hiu biết v quy trình phát trin phn mm và h ny lo âu khi thy đội
quân lp trình ca h không viết code. Và bn thân các lp trình viên cũng cm thy an
tâm hơn khi h ngi viết code - vn là tác v h quen thuc! – hơn là khi xây dng
các mô hình tru tượng cho h thng mà h phi to nên.
1.3- Mô hình hóa trc quan:
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML - Người đăng: Quang Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML 9 10 420