Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3169 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
CỦA THẨM MỸ VIỆN

MỤC LỤC
Phần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án..................... 4
*Mô tả về đồ án:.........................................................................................................
1. Khảo sát thực tế:................................................................................................
2. Yêu cầu của đồ án:.............................................................................................
*Trình bày giải pháp xây dựng hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu:.......................

Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống..........................................8
* Phạm vi và nội dung của đồ án:.............................................................................
1. Thực thể:.............................................................................................................
2. Mô tả chi tiết thực thể:.......................................................................................
3. Mô hình ERD trên máy Server tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng:.....
4. Mô hình ERD trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh:..........................
* Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ:.....................................................
1. Mô hình quan hệ trên máy Server tại trụ sở chính:.......................................
2. Mô hình quan hệ trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh:.....................
* Thiết kế giao diện:...................................................................................................
1. Form đăng nhập:................................................................................................
2. Hệ thống menu chính:........................................................................................
a. Menu Tìm kiếm (Shortcut Alt -T):...............................................................
b. Menu Hóa đơn(Shortcut Alt - H).................................................................
c. Menu Quản lý nhân viên(Shortcut Alt - N).................................................
d. Menu Quản lý khách hàng(Shortcut Alt - K)..............................................
e. Menu chức năng(Shortcut Alt - C)...............................................................
f. Menu Giúp đỡ(Shortcut Alt - G)...................................................................
3. Các form chức năng:..................................
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
QU N LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THI T
C A TH M M VI N
MỤC LỤC
Phần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án ..................... 4
*Mô tả về đồ án: .........................................................................................................
1. Khảo sát thực tế: ................................................................................................
2. Yêu cầu của đồ án: .............................................................................................
*Trình bày giải pháp xây dựng hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu: .......................
Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống .......................................... 8
* Phạm vi và nội dung của đồ án: .............................................................................
1. Thực thể: .............................................................................................................
2. Mô tả chi tiết thực thể: .......................................................................................
3. Mô hình ERD trên máy Server tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng: .....
4. Mô hình ERD trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh: ..........................
* Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: .....................................................
1. Mô hình quan hệ trên máy Server tại trụ sở chính: .......................................
2. Mô hình quan hệ trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh: .....................
* Thiết kế giao diện: ...................................................................................................
1. Form đăng nhập: ................................................................................................
2. Hệ thống menu chính: ........................................................................................
a. Menu Tìm kiếm (Shortcut Alt -T): ...............................................................
b. Menu Hóa đơn(Shortcut Alt - H) .................................................................
c. Menu Quản lý nhân viên(Shortcut Alt - N) .................................................
d. Menu Quản lý khách hàng(Shortcut Alt - K) ..............................................
e. Menu chức năng(Shortcut Alt - C) ...............................................................
f. Menu Giúp đỡ(Shortcut Alt - G) ...................................................................
3. Các form chức năng: ..........................................................................................
a. Form tìm kiếm thông tin sản phẩm: .............................................................
b. Form Lập hóa đơn: ........................................................................................
c. Form Tìm kiếm hoá đơn: ...............................................................................
d. Form Quản lý nhân viên: ..............................................................................
e. Form Tìm kiếm thông tin khách hàng: ........................................................
f. Form Quản lý khách hàng: ............................................................................
g. Form Sao lưu hệ thống: .................................................................................
h. Form Đổi mật khẩu: ......................................................................................
4. Một số giải thuật cho form xử lý: ......................................................................
a. Tên xử lí: Đăng nhập của nhân viên và tiến hành phân quyền cho tài khoản
đang đăng nhập ..................................................................................................
b. Tên xử lí: Tìm kiếm thông tin khách hàng ...................................................
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện 9 10 953