Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 6220 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

quản lý kinh doanh cửa hàng sách

MỤC LỤC
Trang
Phần I: Mục tiêu – Phạm vi đồ án
1. Mục tiêu của đồ án ………………………………………………………….. 2
2. Phạm vi đồ án ……………………...……………………………………….. 2
Phần II: Phân tích – Thiết kế
3. Phân tích …………………………………………………………………….. 3
3.1 Phát hiện thực thể ……………………………………………….. 3
3.2 Mô hình ERD ………………………………………………….... 5
3.3 Mô tả thực thể …………………………………………………... 6
3.4 Mô hình DFD ……………………………………………………10
3.5 Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu ……………………………………….17
4. Thiết kế dữ liệu xử lý ………………………………………………………..26
4.1 Mô hình dữ liệu mức logic ………………………………………26
4.2 Chuẩn hóa các quan hệ …………………………………………..26
4.3 Giải thuật các ô xử lý ……………………………………………27
4.4 Phát hiện các ràng buộc dữ liệu ………………………………... 38
5. Thiết kế giao diện ……………………………………………………………39
5.1 Thiết kế Menu …………………………………………………...39
5.2 Thiết kế Form ……………………………………………………46
5.3 Thiết kế Report …………………………………………………..52
Phần III: Đánh giá
6. Phân công …………………………………………………………………... 54
7. Đánh giá ưu khuyết điểm …………………………………………………... 54
7.1 Ưu điểm ………………………………………………………....54
7.2 Khuyết điểm ……………………………………………………. 54

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Phần I: Phạm vi – Mục tiêu đồ án
1. Mục tiêu:
Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách bao
gồm từ khâu nhập sách từ các nhà xuất bản, bán sách và thanh toán với nhà xuất
bản. Quản lý các hoạt động kiểm kê sổ sách và công nợ cuối mỗi tháng của cửa
hàng.

2. Phạm vi đồ án:
_

_

Phạm vi thực hiện đồ án dựa trên những kiến thức thu được từ môn học Phân
tích thiết kế hệ thống thông tin do Thạc sĩ Nguyễn Gia Tuấn Anh giảng dạy
và tham khảo thêm một số tài liệu bên ngoài để bổ sung thêm kiến thức nhằm
hoàn thiện đồ án hơn, đáp ứng được mục tiêu đề án.
Ứng dụng này khi được phát triển hoàn chỉnh (coding) có thể được áp dụng
trong thực tế, giúp tăng hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí cho các cửa
hàng sách

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Phần II: Phân tích – Thiết kế
3. Phân tích:
3.1 Phát hiện thực thể:
1. Thực thể 1: HOADON
-

Thực thể tượng trưng cho một khách hàng khi tới mua sách của cửa
hàng.

-

Các thuộc tích: SOHD, NGAYHD, HOTENKH.

2. Thực thể 2: CT_HOADON
-

Thực thể cho biết thông tin chi tiết của hoá đơn khi khách mua sách
của cửa hàng.

-

Các thuộc tính: STTCTHD, SLBAN, GIABAN.

3. Thực thể 3: SACH
-

Thực...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
quản lý kinh doanh cửa hàng sách
MỤC LỤC
Trang
Phần I: Mục tiêu – Phạm vi đồ án
1. Mục tiêu của đồ án ………………………………………………………….. 2
2. Phạm vi đồ án ……………………...……………………………………….. 2
Phần II: Phân tích – Thiết kế
3. Phân tích …………………………………………………………………….. 3
3.1 Phát hiện thực thể ……………………………………………….. 3
3.2 Mô hình ERD ………………………………………………….... 5
3.3 Mô tả thực thể …………………………………………………... 6
3.4 Mô hình DFD ……………………………………………………10
3.5 Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu ……………………………………….17
4. Thiết kế dữ liệu xử lý ………………………………………………………..26
4.1 Mô hình dữ liệu mức logic ………………………………………26
4.2 Chuẩn hóa các quan hệ …………………………………………..26
4.3 Giải thuật các ô xử lý ……………………………………………27
4.4 Phát hiện các ràng buộc dữ liệu ………………………………... 38
5. Thiết kế giao diện ……………………………………………………………39
5.1 Thiết kế Menu …………………………………………………...39
5.2 Thiết kế Form ……………………………………………………46
5.3 Thiết kế Report …………………………………………………..52
Phần III: Đánh giá
6. Phân công …………………………………………………………………... 54
7. Đánh giá ưu khuyết điểm …………………………………………………... 54
7.1 Ưu điểm ………………………………………………………....54
7.2 Khuyết điểm ……………………………………………………. 54
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sách 9 10 150