Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5504 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
Phần I
thống

BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư

1

Khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống





Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ
thống
Đánh giá khả thi
Xây dựng tài liệu mô tả hệ thống

Phần I

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống

2

Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch HT



Gồm 2 bước chính:
Khởi tạo hệ thống

Xác định
và chọn
lựa dự án

Lập kế hoạch phát triển hệ
thống

Phân tích
hệ thống

Phần I

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống

3

Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch HT



Khởi tạo hệ thống


Thiết lập đội ngũ ban đầu cho hệ thống : các thành
viên chủ chốt ban đầu trong đó có ít nhất một đại
diện người dùng





Thiết lập quan hệ làm việc với khách hàng
Xây dựng kế hoạch khởi tạo hệ thống: hoạt động cần
có để tổ chức đội ngũ




Phần I

Xây dựng các nguyên tắc quản lý
Xây dựng môi trường quản lý hệ thống và tài liệu cho
hệ thống: công cụ sử dụng, tài liệu hệ thống

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống

4

Trình bày kế hoạch
Công việc

Thời gian thiết lập
(tuần)
o
r
p

1) Thu thập yêu cầu hệ thống
2) Phân tích hệ thống
3) Phân tích dữ liệu hệ thống
4) Thiết kế kiến trúc hệ thống
5) Thiết kế dữ liệu
6) Thiết kế giao diện
7) Thiết kế report
8) Lập trình
9) Thử nghiệm
10)Biên soạn tài liệu
11)Cài đặt hệ thống (bao gồm
hướng dẫn sử dụng)
Phần I

1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

3
4
2
4
1
1
1
5
1
2
1

6
5
4
6
2
2
2
10
2
4
2

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống

Thời gian ước tính (ET)
o + 4r + p
6
3
4
2
4
1
1
1
5.5
1
2
1

5

Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch HT
• Lập kế hoạch hệ thống
– Mô tả phạm vi hệ thống, các phương án sơ khởi:
bản mô tả hệ thống, phạm vi hệ thống, tóm lược
các phương án và tiềm năng
– Phân chia các công việc cần thực hiện
– Ước lượng và xây dựng kế hoạch tài nguyên hệ
thống: tài chính, tài sản, đặc biệt là nhân sự
– Phác thảo lịch thời gian thực hiện
– Xác định và đánh giá độ rũi ro
– Lập kế hoạch ngân sách: bảng chi phí - lợi
nhuận
– Xây dựng tài liệu mô tả hệ thống
Phần I

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống

6

Trình bày kế hoạch
• Thiết lập sự phụ thuộc giữa các công việc
Công việc

Công việc trước

1) Thu thập yêu cầu hệ thống
2) Phân tích hệ thống
3) Phân tích dữ liệu hệ thống
4) Thiết kế kiến trúc hệ thống
5) Thiết kế dữ liệu
6) Thiết kế giao diện
...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Phần I
Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống
1
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống 9 10 99