Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Phần I

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN

Phần I

BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư

1

Mô hình và
Các phương pháp mô hình hóa

Nội dung chi tiết







Mô hình (Model)
Mô hình hóa (Modelling)
Phương pháp mô hình hóa (Methodology)
Lịch sử các phương pháp mô hình hóa
Một số mô hình tiêu biểu

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Mô hình




Là một dạng thể hiện đơn giản hóa của
thực tế (Efraim Turban)

Các đặc điểm
Diễn đạt một mức trừu tượng hóa (ví dụ:
quan niệm, mức tổ chức, mức vật lý,...)
 Tuân theo một quan điểm
 Có một hình thức biểu diễn


− Văn bản
− Đồ thị: biểu đồ, sơ đồ, đồ thị,...
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Mô hình (tt)


Mô hình tĩnh


Biểu diễn thông số, cấu trúc của hệ thống
− Dữ liệu, thông tin



Mô hình động


Biểu diễn hành vi, thủ tục của hệ thống
− Sự tương tác giữa các đối tượng

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Mô hình hóa


Biểu diễn thế giới thực sử dụng mô hình



Mục đích
Làm sáng tỏ vần đề tiếp cận
 Mô phỏng hình ảnh của hệ thống
 Làm đơn giản hóa hệ thống
 Gia tăng khả năng duy trì hệ thống


Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Phương pháp mô hình hóa


Là tập các quy tắc, thứ tự thực hiện khi tin
học hóa một HTTT



Còn gọi là phương pháp phân tích thiết kế



Thành phần
Tập khái niệm, mô hình
 Quy trình triển khai
 Công cụ trợ giúp


Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Lịch sử
Xử lý
UML/RUP
2K

Thế hệ III

OOM

OMT

Sadt

OODa
Axial

Thế hệ II

90

Sa/sd
Ida
Ssa
80

Hipo

CRC
OOSA

Thời gian

OOA

Tiếp cận đối tượng

Remora
Merise

Tiếp cận hệ thống

Tiếp cận Descartes

Thế hệ I

Proteé

Tiếp cận sơ đẳng
60

Jsd

70
Arianne
Corig

Niam

Dữ liệu
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

8

Lịch sử (tt)


Thập niên 60




Chuẩn hóa các kỹ thuật của các nhà phát
triển ứng dụng

Thập niên 70


Phân rã các chức năng của HTTT theo mô
hình phân cấp
− Chia nhỏ công việc để xử lý



Áp dụng phương pháp lập trình cấu trúc và
đơn thể

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

9

Lịch sử (tt)


Thập niên 80


Tiếp cận toàn diện
− Dữ liệu, xử lý, biến cố của HTTT
− Phân rã có kết hợp các thành phần con





Có áp dụng...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Phần I 1
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công NghThông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Phần I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Phần I - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Phần I 9 10 596