Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý ngân hàng

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5230 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Mục lục
I.

Mở đầu

2

II. Khảo sát hệ thống

3

III. Phân tích hệ thống

5

III.1. Phân tích về chức năng
III.2. Phân tích về dữ liệu

5
9

IV. Thiết kế hệ thống

10

V. Kết luận

11

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

I

SĐT : 0986123996

Mở đầu
Hệ thống quản lý dịch vụ ngân hàng trước tiên là một hệ thống quản lý.

Nó có nhiệm vụ quản lý các dịch vụ mà một ngân hàng hiện đại cung cấp cho
khách hàng của mình. Các chức năng cơ bản của hệ thống được mô tả ở hình vẽ
sau:

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Ngoài ra ngân hàng có thể cập nhật thêm các dịch vụ mới để có thể tăng
tính cạnh tranh và thu hút khách hàng. Và sau đây em xin đi vào từng bước phân
tích thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ ngân hàng.

II

Khảo sát hiện trạng hệ thống
Địa điểm khảo sát: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt

Nam chi nhánh Thái Nguyên (Agribank Thái Nguyên).
Khi khách đến sử dụng dịch vụ của ngân hàng thì khách sẽ nhận được một
mẫu đăng kí sử dụng dịch vụ (Một trong số các dịch vụ mà ngân hàng cung
cấp). Đối với mỗi loại dịch vụ có một mẫu phiếu đăng kí riêng, nhưng các mẫu
phiếu đăng kí có các nội dung chung sau:
Số phiếu: ……….
Mã DV:……….
Tên khách:……….
Địa chỉ:…………..
Mã khách:……….
Số tài khoản:…….
Ngày đăng kí TK:…
…………. (Các nội dung riêng của từng dịch vụ).
Ngày đăng kí sử dụng dịch vụ:…….
Mã NV:……………. Tên NV:……….
Sau khi nhân phiếu đăng kí sử dụng dịch vụ từ khách hàng. Nhân viên
tiếp nhận cập nhật thông tin của khách hàng vào cơ sở dữ liệu khách hàng. Sau
đó cập nhật mã khách hàng và các thông tin riêng của dich vụ vào cơ sở dữ liệu
3

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

của dịch vụ đó. Cuối cùng, khách hàng nộp tiền (nếu cần) và nhận biên lai giao
dịch.
Mỗi lần có dịch vụ mới hoặc thay đổi một dịch vụ nào đó thì bộ phận
quản lý cấp trên gửi xuống bộ phận quản lý dịch vụ một phiếu thay đổi dịch vụ :
Số phiếu:……….
Mã dịch vụ:……….
Tên dịch vụ:……….
……………………… (Bảng các thông tin của dịch vụ).
Mã nhân viên lập:……. Tên nhân viên lập:………
Ngày quyết định:………. Xác nhận của cấp trên:……
Cụ thể phiếu quyết định cung cấp thêm dịch vụ cho vay du học:
Số phiếu: 007.
Mã dịch vụ: 03022009.
Tên dịch vụ: Cho vay du học.
Các thuộc tính cần quản lý:
Tên thuộc tính
Ghi chú
MaK
Mã khách đăng kí
HoTenNgHuong
Họ tên người hưởng
QuocGiaDen
Nước đến
TienTha...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Mục lục
I. Mở đầu 2
II. Khảo sát hệ thống 3
III. Phân tích hệ thống 5
III.1. Phân tích về chức năng 5
III.2. Phân tích về dữ liệu 9
IV. Thiết kế hệ thống 10
V. Kết luận 11
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý ngân hàng - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý ngân hàng 9 10 193