Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phòng mạch tư

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 7260 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

MỤC LỤC
Lời mở đầu
1. Mục tiêu , phạm vi đề tài mục
1.1 Mục tiêu
1.2 Phạm vi
2. Khảo sát
3. Phân tích
3.1 Phát hiện thực thể
3.2 Mô tả chi tiết thực thể
3.3 Mô hình ERD
3.4 Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ
3.5 Mô hình DFD
3.6 Mô tả ô xử lí và giải thuật.
4. Thiết kế giao diện
4.1 Thiết kế menu
4.2 Thiết kế Form
4.3 Thiết kế Report

SĐT : 0986123996

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1. Mục tiêu , phạm vi đề tài:
1.1 Mục tiêu:
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý phòng mạch tư
 Yêu cầu:
• Lập danh sách khám bệnh
• Lập phiếu khám bệnh
• Tra cứu bệnh nhân
• Lập hóa đơn thanh toán
• Lập báo cáo tháng
• Báo cáo doanh thu theo ngày
• Báo cáo sử dụng thuốc

Khối lượng độ phức tạp của dữ liệu : dữ liệu dạng text, dạng hình
dạng số.
1.2 Phạm vi :
Theo mô hình thác nước ta có phạm vi của đề tài :
•
Khảo sát
•
Phân tích
•
Thiết kế cơ sở dữ liệu
•
Thiết kế giao diện

2. Khảo sát :
•
•

Phòng mạch tiếp nhận bệnh nhân đến khám hoặc mua thuốc. Bệnh nhân có thể
đến khám bệnh và mua thuốc hoặc khám bệnh không mua thuốc hoặc mua thuốc
nhưng không khám bệnh.
Tiền khám 30.000đ

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Các biểu mẫu liên quan :
2.1 Yêu cầu: Lập danh sách khám bệnh
BM1:
Danh sách khám bệnh
Ngày khám: …
STT
Họ tên

Giới tính

Năm sinh

Địa chỉ

SDT

2.2Yêu cầu: Lập phiếu khám bệnh

BM2:
Họ tên:
Triệu chứng :
STT

Thuốc

Phiếu khám bệnh
Ngày khám:
Dự đoán loại bệnh:
Đơn vị

Số lượng

Cách dùng

2.3 Yêu cầu : Lập danh sách bệnh nhân

BM3:
STT

Danh sách bệnh nhân
Họ Tên

Ngày khám

Triệu chứng

Chuẩn đoán

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

2.4 Yêu cầu: Lập hóa đơn thanh toán

BM 4:
Hóa đơn thanh toán
Họ tên:
Ngày khám:
Tiền khám:
Tiền thuốc:
QĐ4: Tiền khám 30000đ, tiền thuốc chỉ khi nào bệnh nhân có dùng thuốc,
mỗi loại thuốc có đơn giá riêng.

2.5 Yêu cầu: Lập báo cáo tháng
BM5.1:
STT

Lập báo cáo doanh thu theo ngày
Tháng:
Ngày

BM 5.2
STT

Số bệnh nhân

Số hóa đơn thuốc

Doanh thu

Báo cáo sử dụng thuốc
Tháng:
Ngày

Mã thuốc

Tên thuốc

SL dùng

Đơn vị

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

3.Phân tích:
3.1 Phân tích phát hiện thực thể:


Thực thể 1: BENHNHAN
Mỗi bệnh nhân đi khám phòng mạch sẽ lưu lại các thông tin của bệnh nhân tạo
nên thực thể BENHNHAN.
Gồm các thuộc tín...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Lời mở đầu
1. Mục tiêu , phạm vi đề tài mục
1.1 Mục tiêu
1.2 Phạm vi
2. Khảo sát
3. Phân tích
3.1 Phát hiện thực thể
3.2 Mô tả chi tiết thực thể
3.3 Mô hình ERD
3.4 Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ
3.5 Mô hình DFD
3.6 Mô tả ô xử lí và giải thuật.
4. Thiết kế giao diện
4.1 Thiết kế menu
4.2 Thiết kế Form
4.3 Thiết kế Report
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phòng mạch tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phòng mạch tư - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý phòng mạch tư 9 10 349