Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vật tư trong cty VLXD

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 9468 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................... 1
MỤC LỤC............................................................................................................................... 2
I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống......................................................3
1. Khảo sát hệ thống......................................................................................................3
2. Phân tích hiện trạng hệ thống...................................................................................3
II. Phân tích yêu cầu...........................................................................................................6
1. Yêu cầu chức năng....................................................................................................6
2. Yêu cầu phi chức năng..............................................................................................7
III. Phân tích hệ thống..........................................................................................................7
1. Mô hình thực thể ERD...............................................................................................7
a. Xác định các thực thể..........................................................................................9
b. Mô hình ERD........................................................................................................9
2. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ.........................................................10
3. Mô tả chi tiết các quan hệ........................................................................................10
4. Mô tả bảng tổng kết.................................................................................................18
a. Tổng kết quan hệ...............................................................................................18
b. Tổng kết thuộc tính.............................................................................................18
IV. Thiết kế giao diện..........................................................................................................19
1. Các menu chính của giao diện................................................................................19
2. Mô tả Form...........................................................................................
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................... 1
MỤC LỤC............................................................................................................................... 2
I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống......................................................3
1. Khảo sát hệ thống......................................................................................................3
2. Phân tích hiện trạng hệ thống...................................................................................3
II. Phân tích yêu cầu...........................................................................................................6
1. Yêu cầu chức năng....................................................................................................6
2. Yêu cầu phi chức năng..............................................................................................7
III. Phân tích hệ thống..........................................................................................................7
1. Mô hình thực thể ERD...............................................................................................7
a. Xác định các thực thể..........................................................................................9
b. Mô hình ERD........................................................................................................9
2. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ.........................................................10
3. Mô tả chi tiết các quan hệ........................................................................................10
4. Mô tả bảng tổng kết.................................................................................................18
a. Tổng kết quan hệ...............................................................................................18
b. Tổng kết thuộc tính.............................................................................................18
IV. Thiết kế giao diện..........................................................................................................19
1. Các menu chính của giao diện................................................................................19
2. Mô tả Form..............................................................................................................23
V. Thiết kế Ô xử lý.............................................................................................................45
VI. Đánh giá ưu khuyết điểm..............................................................................................52
___________________
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vật tư trong cty VLXD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vật tư trong cty VLXD - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vật tư trong cty VLXD 9 10 803