Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vé cho một công ty xe khách

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 6941 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

Quản lý vé cho một công ty xe khách

MỤC LỤC

MỤC LỤC...........................................................................................................................................................1
Chương 1 ĐẶC TẢ.............................................................................................................................................4
Chương 2 HỆ THỐNG CÁC
YÊU CẦU............................................................................................................................................................. 4
2.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ..............................................4

2.1.1 Danh sách các yêu cầu..................................................................................................................................4
2.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định.............................................................................................................5
2.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA.................................................8
2.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ................................................9
2.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG..............................................9
2.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH .....................................10
2.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT .............................................10
2.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN ..............................................11
2.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ.........................................11

Chương 3 MÔ HÌNH HÓA..............................................................................................................................12
3.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN ĐI:12
3.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ:............................13

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
3.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU GHI NHẬN ĐẶT VÉ:........14
3.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU CHUYẾN ĐI:...15
3.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG:..16

3.5.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU BÁN VÉ CÁC TUYẾN ĐI:
............................................................................................................................................................................. 16
3.5.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU NĂM:............
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Quản lý vé cho một công ty xe khách
MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................................................................1
Chương 1 ĐẶC TẢ.............................................................................................................................................4
Chương 2 HỆ THỐNG CÁC
YÊU CẦU.............................................................................................................................................................4
2.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ..............................................4
2.1.1 Danh sách các yêu cầu..................................................................................................................................4
2.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định.............................................................................................................5
2.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA.................................................8
2.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ................................................9
2.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG..............................................9
2.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH .....................................10
2.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT .............................................10
2.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN ..............................................11
2.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ.........................................11
Chương 3 MÔ HÌNH HÓA..............................................................................................................................12
3.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN ĐI:12
3.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ:............................13
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vé cho một công ty xe khách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vé cho một công ty xe khách - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý vé cho một công ty xe khách 9 10 66