Ktl-icon-tai-lieu

phân tích thiết kế hệ thống thông tin: website trắc nghiệm tiếng anh

Được đăng lên bởi khờ tâm
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3199 lần   |   Lượt tải: 38 lần
9Mục lục
9Mục lục ..................................................................................................................... 1
1.

Khảo sát .............................................................................................................. 4
1.1. Mục đích ........................................................................................................ 4
1.2. Yêu cầu nghiệp vụ ......................................................................................... 4
1.3. Phạm vi sử dụng ............................................................................................ 4
1.4. Đặc điểm người dùng .................................................................................... 5

2.

Phân tích ............................................................................................................. 6
2.1. Các yêu cầu chức năng .................................................................................. 6
2.1.1. Đăng ký .................................................................................................... 6
2.1.2. Đăng nhập ................................................................................................ 6
2.1.3. Quản lý tin tức ......................................................................................... 7
2.1.4. Quản lý thành viên ................................................................................... 8
2.1.5. Quản lý nhóm thành viên......................................................................... 8
2.1.6. Quản lý bài giảng ..................................................................................... 8
2.1.7. Quản lý câu hỏi ........................................................................................ 9
2.1.8. Quản lý đề thi........................................................................................... 9
2.1.9. Làm bài thi ............................................................................................... 9
2.1.10.Chấm điểm thi.......................................................................................... 9
2.1.11.Tìm kiếm tin tức ...................................................................................... 9
2.1.12.Tìm kiếm bài giảng ................................................................................ 10
2.1.13.Tìm kiếm đề thi ...................................................................................... 10
2.1.14.Tìm kiếm thành viên ..................................
9Mc lc
9Mc lc ..................................................................................................................... 1
1. Kho sát .............................................................................................................. 4
1.1. Mc đích ........................................................................................................ 4
1.2. Yêu cu nghip v ......................................................................................... 4
1.3. Phm vi s dng ............................................................................................ 4
1.4. Đặc điểm người dùng .................................................................................... 5
2. Phân tích ............................................................................................................. 6
2.1. Các yêu cu chc năng .................................................................................. 6
2.1.1. Đăng ký .................................................................................................... 6
2.1.2. Đăng nhp ................................................................................................ 6
2.1.3. Qun lý tin tc ......................................................................................... 7
2.1.4. Qun lý thành viên ................................................................................... 8
2.1.5. Qun lý nhóm thành viên ......................................................................... 8
2.1.6. Qun lý bài ging ..................................................................................... 8
2.1.7. Qun lý câu hi ........................................................................................ 9
2.1.8. Quản lý đề thi........................................................................................... 9
2.1.9. Làm bài thi ............................................................................................... 9
2.1.10. Chấm điểm thi.......................................................................................... 9
2.1.11. Tìm kiếm tin tc ...................................................................................... 9
2.1.12. Tìm kiếm bài ging ................................................................................ 10
2.1.13. Tìm kiếm đề thi ...................................................................................... 10
2.1.14. Tìm kiếm thành viên .............................................................................. 10
2.1.15. Thng kê thành viên .............................................................................. 10
2.1.16. Thng kê bài ging ................................................................................ 10
2.1.17. Thng kê tin tc ..................................................................................... 10
2.1.18. Thống kê đề thi ...................................................................................... 10
2.1.19. Báo cáo bảng điểm thành viên ............................................................... 11
2.2. Các yêu cu phi chức năng .......................................................................... 11
phân tích thiết kế hệ thống thông tin: website trắc nghiệm tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích thiết kế hệ thống thông tin: website trắc nghiệm tiếng anh - Người đăng: khờ tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
phân tích thiết kế hệ thống thông tin: website trắc nghiệm tiếng anh 9 10 347