Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Xây dựng ứng dụng chính phủ điện tử dựa trên SOA

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 3119 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
Phần I
thống

BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư

1

Mô hình hóa dữ liệu

Nội dung chi tiết









Giới thiệu
Mô hình thực thể kết hợp
Mô hình thực thể kết hợp mở rộng
Sưu liệu cho mô hình
Phương pháp phân tích dữ liệu
Qui tắc mô hình hóa quan niệm dữ liệu
Tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Giới thiệu


Mô hình hóa dữ liệu là 1 kỹ thuật


Tổ chức dữ liệu

−Phân tích khía cạnh tĩnh của hệ thống
−Biểu diễn cấu trúc dữ liệu ở mức quan niệm



Tạo sưu liệu cho dữ liệu
Mức nhận thức
Quan niệm
Tổ chức

Vật lý
Thành phần
Dữ liệu
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

Xử lý

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Mô hình thực thể kết hợp



Entity Relationship Diagram (ERD)
Được giới thiệu bởi Chen, 1976
Phổ biến rộng rãi trong thiết kế quan niệm
dữ liệu
ANSI công nhận mô hình chuẩn, 1988



Gồm





Mô hình nguyên thủy
 Mô hình mở rộng


Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Mô hình thực thể kết hợp (tt)


Khái niệm
Thực thể
 Thể hiện
 Thuộc tính
 Mối kết hợp
 Vai trò
 Bản số


Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

(1,1)

(0,n)

(1,n)

(0,n)

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

(0,n)

(0,n)

(0,n)

6

Thực thể


Biểu diễn 1 lớp khái niệm trong thế giới
thực


Trực quan
−Con người: nhân viên, sinh viên, khách hàng…
−Nơi chốn: phòng học, chi nhánh, văn phòng…
−Đối tượng: sách, máy móc, sản phẩm, xe…
−Sự kiện: đăng ký, bán hàng, đặt trước, yêu cầu…



Không trực quan
−Tài khoản, thời gian, khóa học, khả năng, nguồn
vốn…

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Thực thể (tt)


Ký hiệu
Tên thực thể

Danh từ hoặc cụm danh từ



Ví dụ
Nƣớc giải khát

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

Khách hàng

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

Đơn đặt hàng

8

Mối kết hợp


Biểu diễn sự kết hợp hệ ngữ nghĩa giữa 2
hay nhiều thực thể
Sự kiện nối kết
 Mối quan hệ vật lý




Ký hiệu
Tên mối kết hợp

Động từ hoặc cụm động từ

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

9

Mối kết hợp (tt)


Ví dụ

Khách hàng

Con ngƣời

Nƣớc giải khát

Đặt

Sống ở

Thành phố

Sinh tại

Môn học
Nhân viên

Quản lý
Ngày

Mối quan hệ phản thân

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

Buổi học

Lớp h...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Phần I
Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống
1
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Xây dựng ứng dụng chính phủ điện tử dựa trên SOA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Xây dựng ứng dụng chính phủ điện tử dựa trên SOA - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Xây dựng ứng dụng chính phủ điện tử dựa trên SOA 9 10 192