Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN

Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
Phần I
thống

BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư

1

Khảo sát hệ thống

Nội dung chi tiết








Mục đích khảo sát yêu cầu
Nội dung khảo sát
Đối tượng khảo sát
Các phương pháp xác định yêu cầu
Đánh giá hiện trạng
Chọn lựa phương án thiết kế

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

3

Mục tiêu khảo sát yêu cầu








Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi
trường của hệ thống
Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ và
cách thức hoạt động
Nêu ra được các điểm hạn chế cần phải
thay đổi
Đưa ra những vấn đề cần được nghiên
cứu thay đổi

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

4

Nội dung khảo sát


Mục tiêu của đơn vị được khảo sát




Chiến lược, công việc thực hiện

Dữ liệu
Định nghĩa, nội dung, kích thước
 Ví dụ


−
−
−
−

Hồ sơ, sổ sách, tập tin
Biểu mẫu, báo cáo, qui tắc, công thức
Những qui định ràng buộc trên dữ liệu
Các sự kiện tác động lên dữ liệu

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

5

Nội dung khảo sát (tt)


Xử lý


Tìm hiểu các dữ liệu được tạo ra, di chuyển,
biến đổi và được lưu trữ khi nào, như thế nào,

bởi ai

Phương pháp, tần xuất, khối lượng
 Độ phức tạp, độ chính xác
 Thứ tự và các phụ thuộc của các hoạt động
truy xuất dữ liệu


Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

6

Nội dung khảo sát (tt)








Các chính sách, hướng dẫn, mô tả hoạt
động quản lý, thị trường và môi trường hệ
thống
Các phương tiện, tài nguyên (phần cứng,
phần mềm, trang thiết bị, …)
Trình độ chuyên môn sử dụng vi tính của
các đối tượng xử lý thông tin
Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện
tại, các đề xuất giải quyết

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

7

Đối tượng khảo sát
Cán bộ lãnh đạo, quản lý

Người dùng

Người sử dụng, nhân viên
nghiệp vụ
Nhân viên kỹ thuật

Biểu mẫu

Đối tượng

Tài liệu

Tập tin

Sổ sách

Thủ tục, qui trình

Chương trình
máy tính
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM

Thông báo

8

Nội dung chi tiết








Mục đích khảo sát yêu cầu
Nội dung khảo sát
Đối tượng khảo sát
Các phương pháp xác định yêu cầu
Đánh giá hiện trạng
Chọn lựa phương án thiết kế

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

©2007 Khoa CNTT - ĐH KH...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Phần I
Chương 3 - Khởi tạo và xây dựng kế hoạch hệ
thống
1
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
BM Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 386