Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng thiết bị máy tính

Được đăng lên bởi Hali Hali
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PTTK WEBSITE BÁN HÀNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống
Quản lý website bán hàng thiết bị máy tính

Giảng viên hướng dẫn :

2|Page

PTTK WEBSITE BÁN HÀNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Mục lục
Danh sách từ viết tắt, hình ảnh, bảng trong báo cáo....................................................4
Lời nói đầu.......................................................................................................................5
CHƯƠNG I: Định nghĩa vấn đề.....................................................................................6
1.
Định nghĩa bài toán..........................................................................................6
2.
Các nhóm chức năng của hệ thống..................................................................6
3.
Các tác nhân của hệ thống...............................................................................6
CHƯƠNG II: Phân tích hệ thống..................................................................................8
1.
Xác định UC của các tác nhân.........................................................................8
2. Đặc tả các UC........................................................................................................8
2.1. Đăng kí thành viên........................................................................................8
2.2. Đăng nhập hệ thống......................................................................................9
2.3. Tìm kiếm sản phẩm.....................................................................................10
2.4. Xem thông tin sản phẩm.............................................................................10
2.5. Xem thông tin cá nhân................................................................................10
2.6. Sửa thông tin cá nhân.................................................................................11
2.7. Thêm vào giỏ hàng......................................................................................11
2.8. Thanh toán...................................................................................................12
2.9. Kiểm tra đơn hàng......................................................................................13
2.10.
Nhận và giao hàng...................................................................................13
3. Biểu đồ UC chi tiết..............................................................................................13
4. Biểu đồ hoạt động.................................
PTTK WEBSITE BÁN HÀNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống
Quản lý website bán hàng thiết bị máy tính
Giảng viên hướng dẫn :
2 | P a g e
Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng thiết bị máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng thiết bị máy tính - Người đăng: Hali Hali
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng thiết bị máy tính 9 10 977