Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống website bán thiết bị HD

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 5029 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC HUØNG VÖÔNG TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
--------------------

BAÙO CAÙO MOÂN
PHAÂN TÍCH THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG
ÑEÀ TAØI:

WEBSITE BAÙN THIEÁT BÒ HD

SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN:

NGUYEÃN THANH TAÂM
NGUYEÃN ÑÌNH HIEÁU
ÑOAØN PHUÙ HOØA
GIAÛNG VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN:

THS. LEÂ VAÊN HAÏNH
KHOÙA HOÏC: 2010-2012
TP. Hồ Chí Minh, ngaøy 10/11/2012

                GVHD: LÊ VĂN 

Phân tích thiết kế hệ thống
HẠNH

Mục lục

CHƯƠNG MỘT: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
----------------------------------------

KHẢO SÁT HỆ THỐNG:
1.1 Nhận định chung
Hiện nay có thể nói ngành công nghệ thông tin là 1 nhu cầu thiết yếu với cuộc
sống của ta đã và đang phát triển mạnh mẽ hầu hết tất cả lĩnh vực trong đời sống và
xã hội. Từ lúc áp dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống chúng ta có thể nói là một
bước tiến ngoạn mục đối với nhân loại, đưa con người chúng ta tách biệt với thế hệ
cũ, tiến lên một thế hệ mới với một nền kỹ thuật cao. Với sự hấp dẫn, mới mẻ và lợi
nhuận khủng khiếp mà internet mang lại. Có thể nói, ngành công nghệ thông tin nói
chung, các loại hình internet nói riêng đang trong quá trình thịnh vượng và sức cạnh
tranh vô cùng khốc liệt. Để tồn tại trong thời đại hiện nay hầu như các doanh nghiệp
đều có 1 trang web riêng cho riêng mình mỗi trang có một dáng vẻ riêng màu sắc
riêng cho riêng mình. Chính vì đó Website đã trở thành một công cụ đóng vai trò
kinh doanh hàng đầu của mỗi doanh nghiệp vì nó đã mang lại những lợi thế không
thể không phủ nhận. Vì thế xây dựng một website cho riêng mình là một chiến lược
kinh doanh vô cùng cấp thiết và cũng là một lợi thế to lớn trong việc kinh doanh của
mình.
1.2 Xác định vấn đề
-

Việc lưu trữ, tìm kiếm khách hàng gặp nhiều trở ngại do số lượng khách đông.

SVTH: - Nguyễn Đình Hiếu
- Đoàn Phú Hòa
- Nguyễn Thanh Tâm

- 10LC651004
- 10LC651008
- 10LC651010

Lớp: 10LTCDCT

Page 2

                GVHD: LÊ VĂN 

Phân tích thiết kế hệ thống
HẠNH
-

Việc cập nhật thêm xóa sửa các thiết bị HD gặp nhiều khó khăn và dễ sai sót.

-

Việc cập nhật thêm xóa sửa khách hàng gặp nhiều khó khăn và có nhiều vấn đề

phát sinh.
-

Việc trình bày tất cả sản phẩm, chuyển giao thông tin các thiết bị HD chỉ ở

mức tượng trưng.
-

Việc giao tiếp giữa khách hàng và công ty chỉ diễn ra trực tiếp tại công ty nên

gặp nhiều khó khăn cho khách ở xa.
-

Việc quản lí khách gặp khó khăn dễ trùng lặp trong việc đăng ký.

-

Việc kiểm kê số lượng gặp nhiều khó khăn dễ sai sót.

-

Việc lập phiếu nhập, đơn hàng, phiếu t...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC HUØNG VÖÔNG TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
--------------------
BAÙO CAÙO MOÂN
PHAÂN TÍCH THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG
ÑEÀ TAØI:
WEBSITE BAÙN THIEÁT BÒ HD
SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN:
NGUYEÃN THANH TAÂM
NGUYEÃN ÑÌNH HIEÁU
ÑOAØN PHUÙ HOØA
GIAÛNG VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN:
THS. LEÂ VAÊN HAÏNH
KHOÙA HOÏC: 2010-2012
TP. H Chí Minh, ngaøy 10/11/2012
Phân tích thiết kế hệ thống website bán thiết bị HD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống website bán thiết bị HD - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống website bán thiết bị HD 9 10 307