Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế HTTT

Được đăng lên bởi vxchipcoixv
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2932 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................1
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG...............................................................3
1.1. HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN............................................................3
1.1.1. Khái niệm hệ thống.............................................................................................3
1.1.2. Hệ thống thông tin..............................................................................................3
1.1.3. Hệ thống thực và hệ thống con ..........................................................................4
1.1.4. Các giai đoạn triển khai một dự án xây dựng HTTT.........................................5
1.2. XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG MÁY TÍNH...............................................................6
1.2.1. Các phương thức xử lý thông tin........................................................................6
1.2.2. Một số loại hệ thống tin học thường gặp...........................................................7
1.3. SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG................................................................................8
1.3.1. Vòng đời của hệ thống........................................................................................8
1.3.2. Các bước xây dựng hệ thống thông tin..............................................................9
1.3.3. Chu trình phát triển hệ thống ...........................................................................11
1.3.4. Phương pháp mô hình hoá hệ thống ................................................................13

Chương 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG......................................................................16
2.1. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG........................................................16
2.1.1. Mục đích và yêu cầu công tác khảo sát............................................................16
2.1.2. Chiến lược và quy trình khảo sát......................................................................16
2.2. NỘI DUNG KHẢO SÁT.........................................................................................17
2.2.1. Khảo sát công tác nghiệp vụ.............................................................................17
2.2.2. Khảo sát nhu cầu xử lý thông tin......................................................................18
2.2.3. Thu thập thông tin, tài liệu................................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................1
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG...............................................................3
1.1. HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN............................................................3
1.1.1. Khái niệm hệ thống.............................................................................................3
1.1.2. Hệ thống thông tin..............................................................................................3
1.1.3. Hệ thống thực và hệ thống con ..........................................................................4
1.1.4. Các giai đoạn triển khai một dự án xây dựng HTTT.........................................5
1.2. XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG MÁY TÍNH...............................................................6
1.2.1. Các phương thức xử lý thông tin........................................................................6
1.2.2. Một số loại hệ thống tin học thường gặp...........................................................7
1.3. SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG................................................................................8
1.3.1. Vòng đời của hệ thống........................................................................................8
1.3.2. Các bước xây dựng hệ thống thông tin..............................................................9
1.3.3. Chu trình phát triển hệ thống ...........................................................................11
1.3.4. Phương pháp mô hình hoá hệ thống ................................................................13
Chương 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG......................................................................16
2.1. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG........................................................16
2.1.1. Mục đích và yêu cầu công tác khảo sát............................................................16
2.1.2. Chiến lược và quy trình khảo sát......................................................................16
2.2. NỘI DUNG KHẢO SÁT.........................................................................................17
2.2.1. Khảo sát công tác nghiệp vụ.............................................................................17
2.2.2. Khảo sát nhu cầu xử lý thông tin......................................................................18
2.2.3. Thu thập thông tin, tài liệu...............................................................................18
2.2.4. Viết báo cáo khảo sát........................................................................................18
2.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN THÔNG DỤNG.............19
2.3.1. Nghiên cứu tài liệu viết....................................................................................19
2.3.2. Phương pháp quan sát.......................................................................................19
2.3.3. Phương pháp phỏng vấn...................................................................................20
2.3.4. Phương pháp sử dụng bảng hỏi, mẫu điều tra..................................................20
2.4. XÂY DỰNG DỰ ÁN..............................................................................................20
2.4.1. Xác định mục tiêu và phạm vi..........................................................................20
2.4.2. Xây dựng giải pháp...........................................................................................21
2.4.3. Xây dựng kế hoạch triển khai...........................................................................22
2.5. BÀI TẬP 1...............................................................................................................23
Chương 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG.....................................27
3.1. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG...................................................................27
3.1.1. Các khái niệm...................................................................................................27
3.1.2. Kỹ thuật phân rã................................................................................................29
3.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU.................................................................................32
3.2.1. Các khái niệm...................................................................................................32
3.2.2. Các thành phần của biểu đồ luồng dữ liệu.......................................................32
3.2.3. Phân rã biểu đồ luồng dữ liệu theo mức..........................................................38
3.2.4. Mô hình vật lý và mô hình logic......................................................................43
3.3. ĐẶC TẢ TIẾN TRÌNH...........................................................................................46
3.3.1. Mục đích và yêu cầu đặc tả chức năng............................................................46
1
Phân tích thiết kế HTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế HTTT - Người đăng: vxchipcoixv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Phân tích thiết kế HTTT 9 10 556