Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PGS.TS. Đặng Văn Đức

Nội dung
1.

Tiến trình phát triển phần mềm theo hướng đối tượng

2.

Giới thiệu Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML

3.

Mô hình hóa nghiệp vụ

4.

Mô hình hóa trường hợp sử dụng

5.

Mô hình hóa tương tác đối tượng

6.

Biểu đồ lớp và gói

 Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động
8.

Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình

9.

Mô hình hóa dữ liệu

10.

Bài học thực nghiệm
Phân tích thiết kế hướng đốiBài
tượng
7 - 2/21

Bài 8
Biểu đồ chuyển trạng thái
và biểu đồ hoạt động
1.Biểu đồ chuyển trạng thái
2.Trạng thái đối tượng?
3.Biểu đồ trạng thái
4.Biểu đồ trạng thái với trạng thái ẩn
5.Biểu đồ hoạt động

Phân tích thiết kế hướng đốiBài
tượng
7 - 3/21

Biểu đồ chuyển trạng thái





Mô tả chu kỳ tồn tại của đối tượng từ khi nó sinh ra đến
khi nó bị phá hủy
Sử dụng để mô hình hóa khía cạnh động của lớp
Biểu đồ bao gồm các thông tin sau






Các trạng thái của đối tượng
Hành vi của đối tượng
Sự kiện tác động làm thay đổi trạng thái

Thông thường




Xây dựng biểu đồ chuyển trạng thái cho một vài đối tượng của
lớp có nhiều hành vi động trong dự án
Không phải mọi dự án sử dụng biểu đồ loại này

Phân tích thiết kế hướng đốiBài
tượng
7 - 4/21

Trạng thái đối tượng?




Trạng thái đối tượng là kết quả của các hoạt động trước
đó của đối tượng
Đối tượng luôn ở trong một trạng thác xác định tại một
thời điểm




Thí dụ







Trạng thái được xác định bởi giá trị của thuộc tính và liên kết với
đối tượng khác
Con người cụ thể của lớp Person có các trạng thái: Người lao
động, Thất nghiệp, Về hưu
Hóa đơn mua hàng: Đã thanh toán, chưa thanh toán
Xe ô tô: Đang chạy, Đang đứng

Thay đổi trạng thái đối tượng



Có sự kiện xảy ra
Thí dụ: ai đó thanh toán hóa đơn hàng

Phân tích thiết kế hướng đốiBài
tượng
7 - 5/21

Biểu đồ trạng thái


Thí dụ biểu đồ trạng thái
Unpaid
Paying
Invoice Created

Paid
Invoice destroyed



Sử dụng biểu đồ trạng thái để làm gì?




Phân tích viên, người thiết kế và người sử dụng hiểu hành vi đối
tượng
Người phát triển hiểu hành vi đối tượng để cài đặt nó

Phân tích thiết kế hướng đốiBài
tượng
7 - 6/21

Biểu đồ trạng thái


Các phần tử đồ họa


Trạng thái khởi đầu: Khi đối tượng được tạo ra



Trạng thái dừng: Khi đối tượng bị phá hủy



Trạng thái (State)






Quá độ (Transition)






Hoạt động
Hành động vào
Hành động ra
Sự kiện
Điều kiện canh
Hành động

Trạng thái ẩn

Phâ...
PGS.TS. Đặng Văn Đức
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 9 10 518