Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hướng đối tượng dùng UML

Được đăng lên bởi rajn-summer
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 5927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trương Đai hoc Bach Khoa Tp. Hö̀ Chñ Minh
Khoa Cöng Nghï Thöng Tin

Mön hoc

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG DÙNG UML

Bö mön Cöng nghï phền mï̀m
Khoa CNTT
ĐH Bach Khoa Tp.HCM

Mön Phân tích & Thiết kế hướng ₫ối tượng dùng UML
Slide 1

Nöi dung mön hoc
1.

2.
3.

n lai 1 s ́ khai ni m cơ ban cua hương ₫ ́i tương, cac ng n ngư
hương ₫ ́i tương thương dung, cơ ch ́ dịch cac type/class sang ng n
ngư c ̉ ₫i ̉n (ng n ngư may).
n lai qui tr nh phat tri ̉n ph ̀n m ̀m hơp nh ́t.
n lai ng n ngư UML ₫ươc dung ₫ ̉ mi u ta cac artifacts cua qui
tr nh phat tri ̉n ph ̀n m ̀m hơp nh ́t.

4. Giơi thi u cac m ̃u thi ́t k ́ hương ₫ ́i tương ₫ươc dung ph ̉ bi ́n
trong cac ưng dung hi n hanh va cac ưng dung tương lai.

Bö mön Cöng nghï phền mï̀m
Khoa CNTT
ĐH Bach Khoa Tp.HCM

Mön Phân tích & Thiết kế hướng ₫ối tượng dùng UML
Slide 2

1

Tai liïu tham khao chñnh
[1] The Unified Software Development Process, Ivar Jacabson,
Grady Booch, James Rumbaugh, Addison-Wesley, 1999.
[2] Software Engineering - A practitioner's approach, R.S.
Pressman, McGraw-Hill, 1997
[3] Design Patterns, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph
Johnson, John Vlissides, Addison-Wesley, 1998.
[4] OMG Unified Modeling Language Specification, version 1.3,
Object Management Group (www.omg.org), 1999
[5] UML Toolkit, Hans-Erik Eriksson & Magnus Penker, 1998
[6] Object-Oriented Software Engineering, A Use-Case Driven
Approach, I. Jacobson, ACM Press/Addison-Wesley, 1992
[7] Object-Oriented Analysis and Design with Applications, G.
Booch, The Benjamin Cummings Publishing Company, 1994
Mön Phân tích & Thiết kế hướng ₫ối tượng dùng UML

Bö mön Cöng nghï phền mï̀m
Khoa CNTT
ĐH Bach Khoa Tp.HCM

Slide 3

Trương Đai hoc Bach Khoa Tp. Hö̀ Chñ Minh
Khoa Cöng Nghï Thöng Tin

Chương 1

CAC KHAI NIÏM CƠ BAN CUA
MÖ HÒNH HƯƠNG ĐÖI TƯƠNG

Bö mön Cöng nghï phền mï̀m
Khoa CNTT
ĐH Bach Khoa Tp.HCM

Mön Phân tích & Thiết kế hướng ₫ối tượng dùng UML
Chương 1: Cac khai ni m cơ ban cua m h nh hương ₫ ́i tương
Slide 4

2

Nöi dung
1.1 Tư lêp trònh co cếu truc ₫ḯn OOP
1.2 Đö́i tương, thuöc tñnh, tac vu.
1.3 Abstract type va class.
1.4 Tñnh bao ₫ong.
1.5 Tñnh thưa kḯ va cơ chḯ 'override'.
1.6 Tñnh bao göp.
1.7 Thöng ₫iïp, tñnh ₫a hònh va kiï̉m tra kiï̉u.
1.8 Tñnh tö̉ng quat hoa.
1.9 Tñnh vưng bï̀n.
Bö mön Cöng nghï phền mï̀m
Khoa CNTT
ĐH Bach Khoa Tp.HCM

Mön Phân tích & Thiết kế hướng ₫ối tượng dùng UML
Chương 1: ...
1
mön Cöng nghï phền mï̀m
Khoa CNTT
ĐHBach Khoa Tp.HCM
Mön Phân tích & Thiết kế hướng ₫ối tượng dùng UML
Slide 1
Trương Đai hoc Bach Khoa Tp. Hö̀ Chñ Minh
Khoa Cöng Nghï Thöng Tin
Mön hoc
PHÂN TÍCH & THIT K
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG DÙNG UML
mön Cöng nghï phền mï̀m
Khoa CNTT
ĐHBach Khoa Tp.HCM
Mön Phân tích & Thiết kế hướng ₫ối tượng dùng UML
Slide 2
1. n lai 1 s́ khai nim cơ ban cua hương ₫́i tương, cac ngn ngư
hương ₫́i tương thương dung, cơ ch́ dch cac type/class sang ngn
ngư c̉ i̉n (ngn ngư may).
2. n lai qui trnh phat tri̉n ph̀n m̀m hơp nh́t.
3. n lai ngn ngư UML ₫ươc dung ₫̉ miu ta
cac artifacts cua qui
trnh phat tri̉n ph̀n m̀m hơp nh́t.
4. Giơi thiu cac m̃u thi́t k́ hương ₫́i tương ₫ươc dung ph̉ bi́n
trong cac ưng dung hin hanh va cac ưng dung tương lai.
i dung mön hoc
Phân tích thiết kế hướng đối tượng dùng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hướng đối tượng dùng UML - Người đăng: rajn-summer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Phân tích thiết kế hướng đối tượng dùng UML 9 10 908