Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

Được đăng lên bởi hikaru123
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 2320 lần   |   Lượt tải: 2 lần
tr×nh ®é ®µo t¹o

cc

GIÁO TRÌNH

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

1

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC

TRANG

01. LỜI TỰA ................................................................................................................. 3
02. MỤC LỤC ............................................................................................................... 4
03. GIỚI THIỆU MÔN HOC ........................................................................................ 5
04. CÁC HÌNH THỨC CHÍNH HỌC TẬP TRONG MÔN HỌC ................................ 9
05. Bài 1 TỔNG QUAN VỀ OOAD VÀ UML ........................................................... 11
06. Bài 2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG ............................................................................ 19
07. Bài 3 PHÂN TÍCH CÁC LỚP ............................................................................... 69
08. Bài 4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ........................................................................... 80
09. Bài 5 HỆ THỐNG VÀ HÀNH VI ĐỐI TƯỢNG .................................................. 94
10. Bài 6 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................................................................. 109
11. Bài 7 CÁC VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ VÀ THI HÀNH ........................................ 116
12. Bài 8 GIỚI THIỆU VỀ RATIONAL ROSE ....................................................... 132
13. NỘI DUNG THỰC HÀNH ................................................................................. 170
14. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ............................................................ 158
15. THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN .......................................................................... 160
15. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 162

2

BÀI 1
Tên bài : TỔNG QUAN VỀ OOAD VÀ UML
Mã bài : ITPRG3_16.1
Giới thiệu :
Giới thiệu về phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD) và ngôn ngữ mô hình hợp nhất
(UML), các tiến trình OOAD, tiến trình Objectory
Mục tiêu thực hiện:
Học xong bài này học viên có khả năng :
- Phân biệt giữa phân tích và thiết kế.
- Giải thích tầm quan trọng quá trình chu trình cuộc sống phần mềm.
- Liệt kê được các ưu thế của việc sử dụng hướng đối tượng.
- Mô tả vai trò của UML trong phân tích và thiết kế.
- Liệt kê các giai đoạn và thành phần tiến trình của tiến trình Objectory.
Nội dung chính:
I. Giới thiệu về OOAD và UML
1. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Hướng đối tượng là thuật ngữ thông dụng hiện thờ...
1
t r × n h ® é ® µ o t ¹ o
cc
GIÁO TRÌNH
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - Người đăng: hikaru123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML 9 10 285