Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc cho một cá nhân

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4558 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

LỜI NÓI ĐẦU
Trong thực tế, mỗi người chúng ta luôn cần có một lịch làm việc cụ thể để
mọi công việc diễn ra được thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, công
việc này không hoàn toàn đơn giản, bởi lẽ làm sao để lịch làm việc của ta vừa
đẹp lại vừa dễ tra cứu và tránh được sự xâm phạm tình cờ hay trái phép của cá
nhân nào đó làm ảnh hưởng tới công việc của chúng ta.
Chính từ thực trạng như vậy, nhóm chúng em tiến hành nghiên cứu và phát
triển ứng dụng này với hy vọng là sẽ giúp xây dựng được một lịch làm việc
hợp lý nhất.
Ngay từ khi nhận đề tài, nhóm đã bắt tay vào khảo sát hiện trạng, nghiên
cứu để đưa ra những ý tưởng phù hợp nhất. Với phần mềm chúng em đưa ra ở
đây sẽ cho phép người sử dụng có thể tra cứu, sửa đổi, in ấn,... theo đúng mục
đích mà người sử dụng mong muốn.
Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng lên hệ thống thì nhóm em cũng đã có
tham khảo một số tài liệu của những anh chị học cùng ngành học khoá trên. Mặc dù
nhóm cũng đã rất cố gắng nhưng bản báo cáo này vẫn còn có nhiều thiếu sót, chúng
em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Hng Yªn ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007

Nhãm thùc hiÖn :Vò ThÞ H»ng – Vò ThÞ Hång – NguyÔn ThÞ Cóc

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

NhËn xÐt cña gi¸o viªn
...................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.....
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
LI NÓI ĐU
Trong thc tế, mi ngưi chúng ta luôn cn có mt lch làm vic c th đ
mi công vic din ra đưc thun li và đt hiu qu cao nht. Tuy nhiên, công
vic này không hoàn toàn đơn gin, bi l làm sao đ lịch làm vic ca ta va
đp li va d tra cu và tránh đưc s xâm phm tình c hay trái phép ca cá
nhân nào đó làm nh hưng ti công vic ca chúng ta.
Chính từ thc trng như vy, nhóm chúng em tiến nh nghiên cu và phát
trin ng dng này vi hy vng s giúp xây dng đưc mt lịch làm vic
hp lý nht.
Ngay t khi nhn đ tài, nhóm đã bt tay vào kho sát hin trng, nghiên
cu đ đưa ra nhng ý tưng phù hp nht. Vi phn mm chúng em đưa ra
đây s cho phép ngưi s dng có th tra cu, sửa đi, in n,... theo đúng mc
đích mà ngưi s dng mong mun.
Trong quá trình nghiên cứu xây dựng lên hệ thống thì nhóm em cũng đã có
tham khảo một số tài liệu của những anh chị học cùng ngành học khoá trên. Mặc
nhóm cũng đã rất cố gắng nhưng bản báo cáo này vẫn còn nhiều thiếu sót, chúng
em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Hng Yªn ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007
Nhãm thùc hiÖn :Vò ThÞ H»ng Vò ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Cóc
Phân tích thiết kế phần mềm Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc cho một cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc cho một cá nhân - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc cho một cá nhân 9 10 575