Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý hệ thống bán vé máy bay

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 12606 lần   |   Lượt tải: 74 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Quản Lý Hệ Thống Bán Vé Máy Bay

MỤC LỤC

MỤC LỤC...................................................................................................................................................1

I. Phân tích yêu cầu
1. Các yêu cầu về nghiệp vụ
a. Danh sách các yêu cầu

STT
1

Tên Yêu cấu

Biểu mẫu
BM1

Nhận lịch chuyến bay

2

Bán vé

BM2

3

Ghi nhận đặt vé

BM3

4

Tra cứu chuyến bay

BM4

5

Lập báo cáo tháng

Ghi Chú

BM5

b. Danh sách các biễu mẫu
BM1:

Nhận lịch chuyến bay

Mã chuyến bay:

Sân bay đi:

Ngày - giờ:

Thời gian bay:

Số lượng ghế hạng 1:

Số lượng ghế hạng 2:

Stt

Sân bay trung gian

Sân bay đến:

Thời gian dừng

Trang 1

Ghi chú

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

BM2:

Vé chuyến bay

Chuyến bay:

Hành khách:

CMND:

Điện thoại:

Hạng vé:

Giá tiền:

BM3:

Phiếu đặt chỗ

Chuyến bay: CB1

Hành khách: Trịnh T Hồng Hà

CMND: 273132202

Điện thoại: 834761

Hạng vé: 1

Giá tiền: 1500000VNd

Ngày đặt: 4/5/2005

BM4:
Stt

Danh sách chuyến bay
Sân bay
đi

BM5:

Sân bay
đến

Khởi
hành

Thời
gian

Số ghế
trống

Số ghế
đặt

Báo cáo doanh thu bán vé các chuyến bay
Tháng:

Stt

Chuyến bay

Số vé

2. Các yêu cầu hiệu quả
Trang 2

Tỷ lệ

Doanh thu

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Máy tính với CPU Pentium III 533, RAM 128 MB

Stt Nghiệp vụ

Tốc độ xử lý

Dung lượng lưu trữ

1

Nhận lịch chuyến
bay

120 chuyến / giờ

2

Bán vé

Ngay tức thì

3

Ghi nhận đặt vé

Ngay tức thì

4

Tra cứu chuyến
bay

Ngay tức thì

5

Lập báo cáo
tháng

Ngay tức thì

6

Thay đổi quy
định

Ghi chú

Ngay tức thì

3. Các yêu cầu bào mật
Stt Nghiệp vụ

Quản trị

Ban giám
đốc

Nhân viên
phòng vé

0

Phân
quyền

1

Nhận lịch
chuyến
bay



2

Bán vé



3

Ghi nhận
đặt vé



4

Tra cứu
chuyến
bay

5

Lập báo
cáo tháng

Khác









Trang 3



Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
6

II.

SĐT : 0986123996

Thay đổi
quy định



Phân tích hệ thống
1. Mô hình thực thể ERD
a. Xác định các thực thễ
•

Thực thể 1: SANBAY:
Các thuộc tính:
-

•

Mã sân bay(MaSanBay): Đây là thuộc tính khóa, nhờ thuộc tính này mà ta phân biệt
được các sân bay khác nhau
Tên sân bay(TenSanBay): Tên sân bay ứng với mả sân bay

Thực thể 2: MAYBAY
-

•

Mả máy bay (MaMayBay): Thuộc tính khóa.
Tên Máy Bay(TenMayBay)

Thực thể 3: TUYENBAY
-

Sân bay đi (SanBayDi): Sân bay xuất phá...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Quản Lý Hệ Thống Bán Vé Máy Bay
MỤC LỤC
M C L C ...................................................................................................................................................1
I. Phân tích yêu cầu
1. Các yêu cầu về nghiệp vụ
a. Danh sách các yêu cầu
STT Tên Yêu cấu Biểu mẫu Ghi Chú
1
Nhận lịch chuyến bay
BM1
2
Bán vé
BM2
3
Ghi nhận đặt vé
BM3
4
Tra cứu chuyến bay
BM4
5
Lập báo cáo tháng
BM5
b. Danh sách các biễu mẫu
BM1: Nhận lịch chuyến bay
Mã chuyến bay: Sân bay đi: Sân bay đến:
Ngày - giờ: Thời gian bay:
Số lượng ghế hạng 1: Số lượng ghế hạng 2:
Stt Sân bay trung gian Thời gian dừng Ghi chú
Trang 1
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý hệ thống bán vé máy bay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý hệ thống bán vé máy bay - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý hệ thống bán vé máy bay 9 10 669