Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML

Được đăng lên bởi xc.kratos
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 26797 lần   |   Lượt tải: 390 lần
Ví dụ : Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML

MỤC LỤC

MỤC LỤC......................................................................................................................................1
PHẦN 1: HỆ THỐNG CÁC
YÊU CẦU PHẦN MỀM.................................................................................................................4
1.1 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:..............................................................................................................4
1.2 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU VÀ QUI ĐỊNH:......................................................................................5

PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU.................................................................................................8
2.1 SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ:...................................................................................................................................8
Người dùng mở màn hình đăng nhập................................................................................................................9
Hệ thống yêu cầu nhập username và password.................................................................................................9
Người dùng nhập username và password..........................................................................................................9
Hệ thống kiểm tra thông tin username và password. Nếu sai thì thực hiện E-1................................................9
E-1: Hệ thống thông báo người dùng nhập sai thông tin đăng nhập và yêu cầu nhập lại.................................9
Người dùng mở màn hình quản lý sách.............................................................................................................9
Hệ thống xác nhận quyền của người dùng: ......................................................................................................9
Người dùng là thủ kho: thực hiện kịch bản phụ A-1.........................................................................................9
Người dùng là thủ thư: thực hiện kịch bản phụ A-2..........................................................................................9
Người dùng là nhân viên quản lý: thực hiện kịch bản phụ A-3........................................................................9
A-1: Người dùng là thủ kho. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng:..................9
Tra cứu sách (usecase TraCuuSach).....................................................................
Ví dụ : Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML
MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................................................1
PHẦN 1: HỆ THỐNG CÁC
YÊU CẦU PHẦN MỀM.................................................................................................................4
1.1 DANH SÁCH CÁC NGHIỆP VỤ:..............................................................................................................4
1.2 DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU VÀ QUI ĐỊNH:......................................................................................5
PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU.................................................................................................8
2.1 SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ:...................................................................................................................................8
Người dùng mở màn hình đăng nhập................................................................................................................9
Hệ thống yêu cầu nhập username và password.................................................................................................9
Người dùng nhập username và password..........................................................................................................9
Hệ thống kiểm tra thông tin username và password. Nếu sai thì thực hiện E-1................................................9
E-1: Hệ thống thông báo người dùng nhập sai thông tin đăng nhập và yêu cầu nhập lại.................................9
Người dùng mở màn hình quản lý sách.............................................................................................................9
Hệ thống xác nhận quyền của người dùng: ......................................................................................................9
Người dùng là thủ kho: thực hiện kịch bản phụ A-1.........................................................................................9
Người dùng là thủ thư: thực hiện kịch bản phụ A-2..........................................................................................9
Người dùng là nhân viên quản lý: thực hiện kịch bản phụ A-3........................................................................9
A-1: Người dùng là thủ kho. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng:..................9
Tra cứu sách (usecase TraCuuSach)..................................................................................................................9
Nhận sách mới (usecase NhanSachMoi)...........................................................................................................9
Thanh lý sách hay xóa sách (usecase ThanhLySach)........................................................................................9
Sửa thông tin sách:............................................................................................................................................9
Người dùng chọn chức năng sửa thông tin sách................................................................................................9
Hiển thị màn hình sửa sách................................................................................................................................9
Nhập thông tin cần sửa......................................................................................................................................9
Hệ thống hiển thị 2 lựa chọn:............................................................................................................................9
Xác nhận đồng ý: Thông tin sách được thay đổi...............................................................................................9
Thoát: Hủy bỏ việc thay đổi thông tin sách.......................................................................................................9
A-2: Người dùng là thủ thư. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng các chức năng: ..................9
Tra cứu sách (usecase TraCuuSach)..................................................................................................................9
A-3: Người dùng là nhân viên phụ trách. Hệ thống hiển thị và cho phép người dùng sử dụng tất cả các chức
năng như thủ kho và thủ thư..............................................................................................................................10
Người dùng mở màn hình tra cứu sách...........................................................................................................10
Nhập thông tin cần tra cứu..............................................................................................................................10
1
Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML - Người đăng: xc.kratos
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Bằng UML 9 10 522