Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp giải thuật

Được đăng lên bởi Phuong Trinh
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
NGUYỄN CHÍ TRUNG
NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN VÀ
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP GIẢI THUẬT

HÀ NỘI 2010

Phân tích thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp giải thuật

MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................... 4
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ........................................................................................ 5
1. Thuật toán (giải thuật, thuật giải) ............................................................................................ 5
1.1. Định nghĩa ........................................................................................................................ 5
1.2. Các đặc trưng của thuật toán ............................................................................................ 5
2. Phân tích thuật toán ................................................................................................................. 5
2.1. Tại sao phải phân tích thuật toán.................................................................................... 10
2.2. Thời gian thực hiện thuật toán ....................................................................................... 11
2.3. Khái niệm độ ph1độ phức tạp thuật toán ........................................................................... 15
3.1. Qui tắc hằng số............................................................................................................... 15
3.2. Qui tắc cộng ................................................................................................................... 16
3.3. Qui tắc lấy max .............................................................................................................. 16
3.4. Qui tắc nhân ................................................................................................................... 17
3. Các kỹ thuật đánh giá độ phức tạp thuật toán ....................................................................... 17
3.1. Câu lệnh đơn .................................................................................................................. 17
3.2. Câu lệnh hợp thành......................................................................................................... 17
3.3. Câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước for-do.................................................................. 18
3.4. Câu lệnh rẽ nhánh if ...................................
ĐẠI HC SƯ PHM HÀ NI
NGUYN CHÍ TRUNG
NGUYN TH THU THY
PHÂN TÍCH THIT K THUT TOÁN VÀ
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHC TP GII THUT
HÀ NI 2010
Phân tích thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp giải thuật - Người đăng: Phuong Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Phân tích thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp giải thuật 9 10 391