Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 3214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT
KẾ HỆ THỐNG DÙNG
UML
GV: Phạm Nguyễn Cương

1

Chương 5 Mô hình hoá nghiệp vụ








Mô hình hóa nghiệp là gì?
Tại sao phải mô hình hóa nghiệp vụ
Luồng công việc của mô hình hóa nghiệp
vụ
Phân tích qui trình nghiệp vụ
Mô tả ràng buộc
Thiết kế qui trình nghiệp vụ
2

Mô hình hóa nghiệp vụ là gì?


Trực quan hóa những hệ thống phức tạp
Dễ giao tiếp, dễ truyền đạt
 Giúp thực hiện những giải pháp của dễ dàng
hơn. Chúng ta có thể so sánh và tối ưu hóa






Nắm bắt được các yêu cầu nghiệp vụ
Xác định được phạm vi hệ thống
Biểu diễn sự thay đổi, cải tiến qui trình đã
tồn tại, hoặc xây dựng qui trình mới, hoặc
nâng cấp môi trường, …
3

Mô hình hóa nghiệp vụ là gì?

Mô hình hóa nghiệp vụ

Hệ thống
4

Tại sao mô hình hóa nghiệp vụ?






Nhằm đảm bảo những giải pháp, những hệ
thống cần xây dựng đáp ứng thực sự nhu cầu
khách hàng.
Giảm thiểu rủi ro do những người phát triển
không có thông tin đầy đủ về cách thức mà
nghiệp vụ được thực hiện
Xác định đúng vai trò trách nhiệm của con người
cũng như định nghĩa những gì được xử lý bởi
nghiệp vụ trong việc phát triển hệ thống
5

Mục đích mô hình hóa nghiệp vụ?






Hiểu được cấu trúc và các hoạt động của
tổ chức được triển khai hệ thống.
Hiểu được các vấn đề hiện tại trong tổ
chức và xác định các vấn đề cần cải tiến.
Bảo đảm rằng các khách hàng, người
dùng cuối, và các nhà phát triển có sự
hiểu biết chung về tổ chức.
Thiết lập các yêu cầu hệ thống nhằm hỗ
trợ tổ chức
6

Luồng công việc
Phân tích quy Đánh giá hiện
trình nghiệp vụ trạng tổ chức

Xác định
thuật ngữ
Lập mô hình use
case nghiệp vụ

Xác định ràng Xác định tác nhân và
buộc
use case nghiệp vụ

Thiết kế quy
trình nghiệp vụ

Đặc tả use
case

Hiện thực hoá
use case

Xác định thừa
tác viên và
thực thể

Đặc tả thừa tác
viên

Xác định các
yêu cầu tự
động hoá
Lập mô hình đối Đặc tả thực thể
tượng nghiệp vụ

7

Chương 5 Mô hình hoá nghiệp
vụ
Mô hình hóa nghiệp là gì?
 Tại sao phải mô hình hóa nghiệp vụ
 Luồng công việc của mô hình hóa nghiệp
vụ
 Phân tích qui trình nghiệp vụ
 Mô tả ràng buộc
 Thiết kế qui trình nghiệp vụ


8

Phân tích qui trình nghiệp vụ
Đánh giá hiện trạng tổ chức
 Mục đích:








Đánh giá và nắm bắt thông tin về tổ chức.
Xác định các đối tượng liên quan (stakeholder) và
khách hàng của hệ thống.
Định nghĩa phạm vi của việc mô hình hóa nghiệp vụ.
Tán thành những tiềm năng cải tiến và các mục tiêu
mới của tổ chức.
Mô tả những mục tiêu chính của tổ chức.

9

Phân tích qui trình nghiệp vụ
Đánh g...
1
PHÂN TÍCH THIẾT
PHÂN TÍCH THIẾT
KẾ HỆ THỐNG DÙNG
KẾ HỆ THỐNG DÙNG
UML
UML
GV: Phạm Nguyễn Cương
GV: Phạm Nguyễn Cương
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML 9 10 165