Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế phần mềm (Xây dựng phần mềm hướng đối tượng)

Được đăng lên bởi vien-nguyen-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3141 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Phân tích và thiết kế phần mềm
(Xây dựng phần mềm hướng đối tượng)

GVLT:
TS. Trần Minh Triết – ThS. Đặng Bình Phương
tmtriet@fit.hcmus.edu.vn dbphuong@fit.hcmus.edu.vn
1

Giới thiệu chung
 Mục tiêu môn học:
 Cung cấp cho các sinh viên các kiến thức chuyên sâu liên quan
đến việc xây dựng phần mềm theo tiếp cận hướng đối tượng.
 Sinh viên sẽ được giới thiệu phương pháp, kỹ thuật để xây dựng
phần mềm theo hướng đối tượng, đặc biệt trong giai đoạn phân
tích và thiết kế phần mềm.
 Tính tiến hóa và kiến trúc linh hoạt của phần mềm là nội dung
quan trọng trong môn học này.
 Số đơn vị học trình
 4 tín chỉ (5 đơn vị học trình)
 Môn học trước :
 Nhập môn công nghệ phần mềm
2

Nội dung #1
Chương 1: Mở đầu
 Một số khái niệm về Phần mềm, quy trình phần mềm

Phần mềm

Chất lượng phần mềm

Quy trình phần mềm





Quy trình thác nước
Quy trình thác nước cải tiến
Quy trình Prototype
Quy trình xoắn ốc

Xây dựng phần mềm theo tiếp cận hướng đối tượng
 Nhắc lại một số khái niệm về hướng đối tượng

Lớp đối tượng và đối tượng


 Thuộc tính và phương thức
 Visibility: Public, protected, private
 Tính kế thừa và đa xạ


Quan hệ giữa các lớp đối tượng:
 Quan hệ tổng quát hóa (Generalization)
 Quan hệ Association, Aggregation, Composition
 Quan hệ Dependency



Một số ký hiệu
3

Nội dung #2
Chương 2: Yêu cầu của người sử dụng
 Mục tiêu của giai đoạn khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu

Hiện trạng tổ chức

Hiện trạng nghiệp vụ

Hiện trạng Tin học (phần cứng, phần mềm, con người)
 Xác định và thu thập yêu cầu:

Phân loại yêu cầu:
 Yêu cầu chức năng: Lưu trữ, tra cứu, tính toán, kết xuất
 Yêu cầu phi chức năng


Kỹ thuật thu thập yêu cầu:






Phỏng vấn
Bảng câu hỏi
Nghiên cứu các tài liệu
Quan sát thực tế
Phân tích thiết kế nhóm (JAD)

4

Nội dung #3
Chương 3: Phân tích yêu cầu
 Mô hình hóa yêu cầu:

Lược đồ Use-case

Khái niệm Actor và Usecase

Ví dụ
 Mô hình hóa các dòng dữ liệu của mỗi Use-case

Giới thiệu Mô hình DFD

Sử dụng mô hình DFD để mô hình hóa yêu cầu lưu trữ, tra cứu, tính
toán, kết xuất

5

Nội dung #4
Chương 4: Phân tích theo hướng đối tượng
 Sơ đồ lớp ở mức phân tích

Xác định các lớp đối tượng chính

Xác định các thông tin ( thuộc tính) và hành động/trách nhiệm (
phương thức) của mỗi lớp đối tượng chính

Xác định các quan hệ chính

Xác định các lớp đối tượng phụ, các danh mục
 Sơ đồ lớp và Khả năng tiến hóa của hệ thống

Áp dụng kỹ thuật đa xạ và kế thừa để tăng khả năng tiến hóa của hệ
thống
 Sơ đ...
1
Phân tích và thiết kế phần mềm
(Xây dựng phần mềm hướng đối tượng)
GVLT:
TS. Trần Minh Triết ThS. Đặng Bình Phương
tmtriet@fit.hcmus.edu.vn dbphuong@fit.hcmus.edu.vn
Phân tích và thiết kế phần mềm (Xây dựng phần mềm hướng đối tượng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế phần mềm (Xây dựng phần mềm hướng đối tượng) - Người đăng: vien-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích và thiết kế phần mềm (Xây dựng phần mềm hướng đối tượng) 9 10 924