Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế thuật toán

Được đăng lên bởi Phú Lan Chi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
1. Thông tin về giáo viên
TT
1
2

Họ tên
Đào Thanh Tĩnh
Tống Minh Đức

Học hàm
PGS
GVC

Thời gian, địa điểm làm việc:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Email:
Hướng nghiên cứu chính:

Học vị
Tiến sỹ
Tiến sỹ

Bộ môn
Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin

Giờ hành chính, P. S4-1307, 236-Hoàng Quốc Việt
Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện KTQS.
069.515.329, 069.515.333, 0984-485-888
tmduc08@gmail.com , tinhdt@mta.edu.vn,
Thuật toán, An toàn bảo mật thông tin, Xử lý ảnh.

2. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:
Phân tích và thiết kế giải thuật
Mã học phần:
Số tín chỉ:
3
Cấu trúc học phần:
60 tiết (30 LT, 15 BT, 6 TL, 9 TH)
Tính chất học phần:
Kiến thức cơ sở; Bắt buộc.
Học phần tiên quyết:
Kỹ thuật lập trình
Yêu cầu của học phần:
Tham dự giờ giảng;
Nghiên cứu tài liệu và tham gia thảo luận.
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Nghe giảng lý thuyết:
30 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
15 tiết
- Thảo luận:
6 tiết
- Thực hành:
9 tiết
- Hoạt động theo nhóm:
180 tiết
- Tự học:
Bộ môn phụ trách:
Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa CNTT.
3. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức: Mục tiêu khóa học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tư duy giải một bài
toán trên máy tính, kỹ thuật xây dựng giải thuật, phương pháp đánh giá hiệu quả của thuật
toán.
- Kỹ năng: Biết cách thiết kế và đánh giá một giải thuật.
- Thái độ, chuyên cần: Chú ý nghe giảng trên lớp, tích cực nghiên cứu tài liệu ở nhà và tham
gia thảo luận. Đòi hỏi cao tính chủ động trong học tập.

4. Tóm tắt nội dung
Trong khóa học này, sinh viên sẽ được giới thiệu kiến thức về:
- Thuật toán và thiết kế thuật toán;
- Đánh giá độ phức tạp thuật toán;
- Các thuật toán cơ bản như sắp xếp, tìm kiếm;
- Các thao tác trên các cấu trúc dữ liệu phổ biến;
Đồ án sẽ được giao trong quá trình thực hiện môn học.
5. Nội dung chi tiết học phần
Nội dung

Mục

I

Một số vấn đề cơ sở

ST
6

1.1. Khái niệm thuật toán
1.2. Biểu diễn thuật toán
1.3. Tính đúng đắn và hiệu quả của thuật toán
1.4. Độ tăng của hàm
1.5. Khái niệm độ phức tạp
1.6. Lớp P và NP
1.7. Bài tập
II

Kỹ thuật thiết kế giải thuật

2

2.1. Kỹ thuật tuần tự
2.2. Kỹ thuật tổ chức theo cấu trúc
2.3. Kỹ thuật đệ quy và lặp
2.4. Lựa chọn cấu trúc dữ liệu thích hợp
2.5. Bài tập
III

Giải thuật sắp xếp

12

3.1. Bài toán sắp xếp
3.2. Các thuật toán sắp xếp chọn, chèn và nổi bọt
3.3. Thuật toán sắp xếp phân đoạ...
HC VIN K THUT QUÂN S
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT HC PHN
PHÂN TÍCH VÀ THIT K GII THUT
1. Thông tin v giáo viên
TT H tên Hc hàm Hc v B môn
1 Đào Thanh Tĩnh PGS Tiến s H thng thông tin
2 Tng Minh Đức GVC Tiến s H thng thông tin
Thi gian, địa đim làm vic: Gi hành chính, P. S4-1307, 236-Hoàng Quc Vit
Địa ch liên h: Khoa Công ngh Thông tin, Hc vin KTQS.
Đin thoi: 069.515.329, 069.515.333, 0984-485-888
Email: tmduc08@gmail.com , tinhdt@mta.edu.vn,
Hướng nghiên cu chính: Thut toán, An toàn bo mt thông tin, X lý nh.
2. Thông tin chung v hc phn
Tên hc phn: Phân tích và thiết kế gii thut
Mã hc phn:
S tín ch: 3
Cu trúc hc phn: 60 tiết (30 LT, 15 BT, 6 TL, 9 TH)
Tính cht hc phn: Kiến thc cơ s; Bt buc.
Hc phn tiên quyết: K thut lp trình
Yêu cu ca hc phn: Tham d gi ging;
Nghiên cu tài liu và tham gia tho lun.
Gi tín ch đối vi các hot động:
- Nghe ging lý thuyết: 30 tiết
- Làm bài tp trên lp: 15 tiết
- Tho lun: 6 tiết
- Thc hành: 9 tiết
- Hot động theo nhóm:
- T hc: 180 tiết
B môn ph trách: B môn H thng Thông tin, Khoa CNTT.
3. Mc tiêu ca hc phn
- Kiến thc: Mc tiêu khóa hc cung cp cho sinh viên c kiến thc v tư duy gii mt bài
toán trên máy tính, k thut xây dng gii thut, phương pháp đánh giá hiu qu ca thut
toán.
- K năng: Biết cách thiết kếđánh giá mt gii thut.
- Thái
độ, chuyên cn: Chú ý nghe ging trên lp, tích cc nghiên cu tài liu nhà tham
gia tho lun. Đòi hi cao tính ch động trong hc tp.
Phân tích và thiết kế thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế thuật toán - Người đăng: Phú Lan Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích và thiết kế thuật toán 9 10 980