Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích xây dựng phần mềm hướng đối tượng

Được đăng lên bởi Tờ Rí
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CQ – HK1 – 2k9 – 2k10

Đồ án môn Phân tích và thiết kế phần mềm
Lớp 09HCA + 09HCB

Hồ sơ Phân tích Tên đề tài
Version x.y

Sinh viên thực hiện:
MSSV1 – Họ và tên sinh viên
MSSV2 – Họ và tên sinh viên

Tên đề tài
Hồ sơ phân tích

Phiên bản: x.y
Ngày: dd/mm/yyyy

Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu
Ngày

Phiên bản

dd/mm/yyyy

x.y

FIT-HCMUS

Mô tả
……………………………………

Tác giả
……………………..

Trang 1

Tên đề tài
Hồ sơ phân tích

Phiên bản: x.y
Ngày: dd/mm/yyyy

Mục lục
1.

Sơ đồ lớp (mức phân tích)
1.1 Sơ đồ lớp (mức phân tích)
1.2 Danh sách các lớp đối tượng và quan hệ
1.3 Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng

2.

Sơ đồ trạng thái

FIT-HCMUS

Trang 2

Tên đề tài
Hồ sơ phân tích

Phiên bản: x.y
Ngày: dd/mm/yyyy

1.

Sơ đồ lớp (mức phân tích)

1.1

Sơ đồ lớp (mức phân tích)

Anh/Chị hãy vẽ hình sơ đồ lớp ở mức phân tích của đề tài.
Trong sơ đồ lớp cần thể hiện rõ:
-

Tên các lớp đối tượng

-

Các mối quan hệ giữa các lớp đối tượng (loại quan hệ, bản số)

Trong sơ đồ lớp không nhất thiết phải liệt kê các thuộc tính và phương thức của mỗi lớp đối
tượng. Tuy nhiên, nên thể hiện các thông tin này trong sơ đồ lớp, nếu sơ đồ không quá lớn
1.2

Danh sách các lớp đối tượng và quan hệ

STT
1.3

Tên lớp/quan hệ

Loại

Ý nghĩa/Ghi chú

Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng

 Với mỗi lớp đối tượng:
o Lớp đối tượng đó kế thừa từ lớp đối tượng nào (nếu có)
o Mô tả danh sách các thuộc tính (cần ghi chú rõ các thuộc tính nào kế thừa từ lớp
cha – nếu có, loại thuộc tính là public, protected hay private …)
STT

Tên thuộc tính

Loại

Ràng buộc

Ý nghĩa/ghi chú

o Danh sách các trách nhiệm (các phương thức) chính. Cần xác định rõ phương
thức nào cần phải cài đặt lại cho các lớp đối tượng con
2.

Sơ đồ trạng thái

Ghi chú: nếu trong đề tài có sơ đồ trạng thái thì trình bày trong phần này. Nếu không, có thể bỏ
qua phần này
Với mỗi sơ đồ trạng thái: cần vẽ sơ đồ, ghi rõ danh sách các trạng thái và các biến cố hoặc
hành động trong sơ đồ

FIT-HCMUS

Trang 3

...
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CQ – HK1 – 2k9 – 2k10
Đồ án môn Phân tích và thiết kế phần mềm
Lớp 09HCA + 09HCB
Hồ sơ Phân tích Tên đề tài
Version x.y
Sinh viên thực hiện:
MSSV1 – Họ và tên sinh viên
MSSV2 – Họ và tên sinh viên
Phân tích xây dựng phần mềm hướng đối tượng - Trang 2
Phân tích xây dựng phần mềm hướng đối tượng - Người đăng: Tờ Rí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích xây dựng phần mềm hướng đối tượng 9 10 746