Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích yêu cầu phần mềm chương 1

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Lê
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3506 lần   |   Lượt tải: 2 lần
IT4460 - PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM
Năm học 2012-2013

Giảng viên: PGS. TS.Huỳnh Quyết Thắng
BM Công nghệ phần mềm
Viện CNTT-TT, ĐHBK HN

1

Chương 1. Tổng quan về YCPM và quy trình TKXDPM
I. Các khái niệm căn bản và định nghĩa
1. Các khái niệm và định nghĩa
2. Quá trình phát triển của phương pháp tiếp cận thiết
kế và xây dựng phần mềm
3. Phân loại phần mềm theo ứng dụng
4. Quy trình phát triển phần mềm (SDLC)
5. Một số lưu ý liên quan đến YCPM
II. Phân loại các yêu cầu phần mềm
III. Các thuộc tính chất lượng của yêu cầu phần mềm
IV. Quy trình yêu cầu phần mềm: mô hình, tác nhân, hỗ trợ
và quản lí, kết quả
V.Câu hỏi và bài tập của chương
VI. Giới thiệu một số tài liệu liên quan đến nội dung chương
2

I. Các khái niệm căn bản và định nghĩa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Công nghệ phần mềm (Software Engineering)
Yêu cầu phần mềm (Software requirements)
Thiết kế phần mềm (Software design)
Xây dựng phần mềm (Software construction)
Kiểm thử phần mềm (Software testing)
Bảo trì phần mềm (Software maintenance)
Quản lý cấu hình phần mềm (Software configuration
management)
Quản trị công nghệ phần mềm (Software engineering
management)
Quá trình công nghệ phần mềm (Software engineering process)
Các công cụ và phương pháp trong CNPM (Software
engineering tools and methods)
Chất lượng phần mềm (Software quality)
3

I. Các khái niệm căn bản và định nghĩa
1) Công nghệ phần mềm (Software Engineering)
Theo tổ chức IEEE trong “IEEE Standard Glossary of Software
Engineering Terminology,” IEEE, Piscataway, NJ std 610.121990, 1990.
Công nghệ phần mềm được định nghĩa (nguyên văn):
(1) The application of a systematic, disciplined, quantifiable
approach to the development, operation, and maintenance of
software; that is, the application of engineering to software.
Từ khóa: hệ thống, khoa học, định lượng, phát triển, sử dụng và
bảo trì phần mềm
(2) The study of approaches as in (1)
Từ khóa: nghiên cứu các hướng tiếp cận
4

I. Các khái niệm căn bản và định nghĩa
2) Yêu cầu phần mềm (Software requirements)
A requirement is defined as a property that must be exhibited in
order to solve some real-world problem.
Từ khóa: property (thuộc tính/yêu cầu)
3) Thiết kế phần mềm (Software design) [IEEE610.12-90]:
Design is both “the process of defining the architecture,
components, interfaces, and other characteristics of a system or
component” and “the result of [that] process.”
Từ khóa: process; kết quả của process; kiến trúc; thành phần; giao
diện; các thuộc tính của hệ thống
4) Xâ...
1
IT4460 - PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM
Năm học 2012-2013
Giảng viên: PGS. TS.Huỳnh Quyết Thắng
BM Công nghệ phần mềm
Viện CNTT-TT, ĐHBK HN
Phân tích yêu cầu phần mềm chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích yêu cầu phần mềm chương 1 - Người đăng: Tuấn Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Phân tích yêu cầu phần mềm chương 1 9 10 813