Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích yêu cầu phần mềm

Được đăng lên bởi Phạm Văn Thao
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích yêu cầu phần mềm
Bài tập tuần 1
Giảng viên: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng
Danh sách sinh viên:
Lê Trung Hiếu
Đàm Văn Hoài
Nguyễn Đức Cương
Đoàn Văn Đạt

20111568
20111600
20111203
20111370

CNTT-TT 2.3 K56
CNTT-TT 2.3 K56
CNTT-TT 2.3 K56
CNTT-TT 2.3 K56

Bài I
Các hướng tiếp cận
 Process-Oriented
 Data-Oriented
 Architecture-Oriented
 Điểm mạnh, điểm yếu của các phương
pháp tiếp cận

1. Process-Oriented Approach
 Bản chất:phân tích và thiêt kế đặt trọng tâm
vào các chức năng do phần mềm thực hiện.
• Tập trung vào các giải thuật và thao tác xử
lý dữ liệu
• Quá trình phát triển phần mềm tập trung vào
thể hiện các phương pháp xử lý dữ liệu
• Cấu trúc dữ liệu thông thường không thể
hiện rõ
Nhóm 3-Phân tích yêu cầu phần mềm

02/04/15

3

2. Data-Oriented Approach
 Dữ liệu không thay đổi bởi các yêu cầu hay
đòi hỏi của người dùng về các thao tác
nghiệp vụ.
 Trong thiết kế hướng dữ liệu, hệ thống được
thiết kế dựa trên cấu trúc tiến trình dữ liệu.
 Việc phân tích thiết kế được tiến hành cho
dữ liệu một cách tách bạch với yêu cầu hay
đòi hỏi của người dùng về thao tác.
Nhóm 3-Phân tích yêu cầu phần mềm

02/04/15

4

2. Data-Oriented Approach
Nghiên cứu và phát triển cơ sở dữ liệu tập trung
vào các thực thể và các mối quan hệ giữa các
thực thể.
Mô tả tổ chức của dữ liệu ,mô tả dữ liệu lấy ra ở
đâu và sử dụng như thế nào
Mô hình dữ liệu được thành lập và được mô tả
mối quan hệ giữa các dữ liệu tương ứng này và
các quy định về mối quan hệ.
Sử dụng các Business rules để chỉ ra phương
pháp xử lí dữ liệu.
Nhóm 3-Phân tích yêu cầu phần mềm

02/04/15

5

3. Architecture-Oriented Approach
 Là phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc.
• Các yêu cầu của hệ thống đích được phát triển
được phân tích bằng việc đặc biệt chú ý tới chức
năng của hệ thống và luồng dữ liệu giữa các
chức năng.
• Mục đích của phương pháp này là chuyển các
tiến trình trong biểu đồ thành các modules
chương trình và tiến hành phân chia các modules
bằng cách tiếp cận từ trên xuống.
Nhóm 3-Phân tích yêu cầu phần
mềm

02/04/15

6

3. Architecture-Oriented Approach
• Lựa chọn kiến trúc và công nghệ phần
mềm để thực hiện bài toán.
• Áp dụng các phương pháp Prototyping để
nhanh chóng xây dựng được phần mềm.
• Sử dụng các Pattern kiến trúc mẫu để chỉ
ra phương pháp xử lý dữ liệu

Nhóm 3-Phân tích yêu cầu phần mềm

02/04/15

7

4. Điểm mạnh, điểm yếu của các phương
pháp tiếp cận

Nhó...


 !
"#$%$
  
  
 !"#  
$% & 
Phân tích yêu cầu phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích yêu cầu phần mềm - Người đăng: Phạm Văn Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích yêu cầu phần mềm 9 10 464